Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-18

RK-34-2005-18.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-34-2005-18
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Třebíč
Zpracoval I. Ševecová
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 a Metodickým pokynem Rady kraje Vysočina, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala Správa a údržba silnic Třebíč návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Návrh řešení Dne 12. 5. 2005 rozhodl ředitel Správy a údržby silnic Třebíč o přebytečné a neupotřebitelném hmotném majetku. Jedná se o:
Vysprávkovou soupravu TURBO 4000, bez registrační značky, inventární číslo 931, rok výroby 1995, pořizovací cena 1 159 000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč. Prostředek je od doby svého pořízení vlivem technického vývoje morálně zastaralý. Nesplňuje parametry kladené na ochranu zdraví při práci z důvodu veliké hlučnosti, má vysokou energetickou náročnost a nezabezpečuje požadovanou produktivitu práce. Případná modernizace by vyžadovala vysoké finanční prostředky na pořízení nových technologií nutných pro provoz soupravy a následné schválení z hlediska technických požadavků na strojní zařízení, technické způsobilosti pro provoz na pozemních komunikacích a bezpečnosti práce.

Na základě rozhodnutí o přebytečném a neupotřebitelném majetku byl tento majetek nabídnut v elektronické podobě na www stránkách kraje Vysočina od 17. 5. 2005 do 27. 5. 2005. Vzhledem k tomu, že o výše uvedený majetek neprojevila zájem žádná příspěvková organizace ani organizační složka kraje, Správa a údržba silnic Třebíč po konzultaci s odborem dopravy a silničního hospodářství podává návrh na prodej tohoto majetku za cenu v místě a čase obvyklou, v případě nezájmu bude výše uvedený majetek rozebrán na náhradní díly a likvidován prostřednictvím Kovo - Šrotu jako kovový odpad.

V souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením č. 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 a v souladu s Pokynem pro vyúčtování finančního plnění z prodeje majetku ve vlastnictví kraje, vydaného odborem ekonomickým, jsou příjmy z prodeje majetku svěřeného příspěvkovým organizacím příjmem kraje.
StanoviskaOdbor majetkový s předloženým materiálem souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku, dle návrhu Správy a údržby silnic Třebíč, za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a neupotřebitelného majetku dle materiálu RK-34-2005-18.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín do 10. 11. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz