Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-14

RK-34-2005-14.doc  RK-34-2005-14pr1.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-34-2005-14
NázevZřízení školských rad na školách zřizovaných krajem Vysočina
Zpracoval A. Křivánek
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina schválila na svém zasedání dne 21. 6. 2005 usnesením 0868/22/2005/RK zřízení školských rad při školách dle materiálu RK-22-2005-41, př 2, podle Pravidel Rady kraje Vysočina (dále jen PRKV) č. 5/05 pro zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-22-2005-41, př. 1, vydala volební řád pro zřizování školských rad dle materiálu RK-22-2005-41, př. 3 a stanovila počty členů školských rad podle materiálu RK-22-2005-41, př. 4. Volební komise jmenované řediteli škol zřizovaných krajem Vysočina podle schváleného volebního řádu provedli volbu třetiny členů školské rady zvolenou pedagogickými pracovníky škol a třetiny členů školské rady zvolenou zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty.
Návrh řešení OŠMS KrÚ kraje Vysočina po projednání s řediteli škol předkládá radě kraje návrh na jmenování třetiny členů školské rady za zřizovatele. Seznamy členů školských rad při školách zřizovaných krajem Vysočina budou uloženy na OŠMS KrÚ a zveřejněny na webových stránkách škol.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě Pravidel Rady kraje Vysočina č. 5/05 členy školské rady za zřizovatele podle materiálu RK-34-2005-14, př. 1.
Odpovědnost odbor školství mládeže a sportu
Termín listopad - prosinec 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz