Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-09

RK-34-2005-09.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-34-2005-09
NázevNávrh na změnu uspořádání silniční sítě
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 364/07/2003/ZK ze dne 16. 12. 2003 neschválilo zastupitelstvo kraje uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod místní komunikace spojující obec Kyjov a Chroustov jako místní část obce Bohdalov. Důvodem pro neschválení byla skutečnost, že pozemky pod uvedenou místní komunikací nebyly obcí vypořádány a byly ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Obec Bohdalov požádala "Úřad" o bezúplatný převod pozemků par. č. 497/4, par č. 497/5, par. č. 497/6, par. č. 497/7,par. č. 497/9, par. č. 497/11, par. č. 497/13 a par. č. 497/14 v k. ú. Chroustov u Bohdalova, obec Bohdalov do vlastnictví obce. Pozemky byly smluvně do vlastnictví obce převedeny s podmínkou, že pokud obec bude mít zájem pozemky převádět na další subjekty, nabídne je nejprve "Úřadu". Této postup obec učinila a "Úřad" sdělil, že vzhledem k jejich využití (jedná se o pozemky zastavěné komunikací) je nepotřebuje ke své činnosti a k plnění svých úkolů. Komunikací se dále zastavěn pozemek par. č. 497/2, který je vlastnictvím obce Bohdalov. Na území obce Kyjov je zastavěn místní komunikací pozemek par. č. 264/3 v k.ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov, který je vlastnictvím obce Kyjov. Tímto je splněna podmínka pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací jako předpokladu pro vydání správního rozhodnutí o zařazení místní komunikace do silniční sítě silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina, jak stanoví Zásady Rady kraje Vysočina ze dne 29. 1. 2002 ke stanovení jednotného postupu pro zařazování pozemních komunikací pojednotlivých tříd a jejich změny v silniční síti kraje Vysočina.
Obce Bohdalov a Kyjov požádaly současně dopisem ze dne 9. 8. 2005 o vyřazení části silnice III/35431 v úseku od vnější hrany připojované místní komunikace do uzlového bodu A105 v km 0,00 s křižovatkou silnice III/35429 ze silniční sítě silnic II. a III. třídy a darování této komunikace, včetně pozemků silnicí zastavěných do vlastnictví obce Kyjov. Silnicí jsou zastavěny mimo jiné pozemky par. č. 386 v k.ú. Kyjov u Černé a par. č. 188/1 v k.ú. Starý Telečkov, obec Pavlov.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi krajem Vysočina a obcemi
Bohdalov a Kyjov, ve kterých se smluvní strany zaváží k uzavření darovacích smluv, jimiž obce darují kraji Vysočina komunikaci spojující místní část Bohdalova Chroustov s obcí Kyjov a pozemky komunikací zastavěné. Jedná se o následující pozemky: od obce Kyjov pozemek par. č. 264/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 7296 m2 v k.ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov, od obce Bohdalov pozemky par. č. 497/2 - ost. plocha o výměře 3276 m2, par. č. 497/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2, par č. 497/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 49 m2, par. č. 497/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 120 m2, par. č. 497/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 127 m2, par. č. 497/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1020 m2, par. č. 497/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 983 m2, par. č. 497/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 91 m2 a par. č. 497/14 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 10 m2 v k. ú. Chroustov u Bohdalova, obec Bohdalov.
Současně OM navrhuje zveřejnit na úřední desce darování části komunikace III/35431 od vnější hrany připojované místní komunikace do uzlového bodu A105 v km 0,00 s křižovatkou silnice III/35429 a část pozemku par. č. 386 - ost. plocha, silnice v k.ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov touto částí silnice zastavěné, který je vlastnictvím kraje. Přesná výměra pozemku bude známa po jeho geometrickém zaměření. Po zveřejnění by bylo možné přistoupit k uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Kyjov, dle které by po vyřazení uvedeného úseku silnice III/35431 ze silniční sítě byla uzavřena darovací smlouva mezi těmito subjekty na převod části uvedené komunikace a příslušné části pozemku par. č. 386 v k.ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov. Vyřazovanou silnicí je dále zastavěn pozemek par. č. 188/1 - ost. plocha, silnice v k.ú. Starý Telečkov, obec Pavlov, který je Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou zapsán na LV 10001, je tedy vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro MNV Radostín nad Oslavou. Jedná se o nevypořádané vlastnictví státu, kdy není patrné, kdo má s nemovitostí nakládat, neboť v KN uvedený vlastník již neexistuje. Část silnice určené k vyřazení ze silniční sítě a k následnému darování nemá vypořádané pozemky. OM upozorňuje, že tento postup není v souladu se Zásadami Rady kraje Vysočina ze dne 29. 1. 2002 ke stanovení jednotného postupu pro zařazování pozemních komunikací pojednotlivých tříd a jejich změny v silniční síti kraje Vysočina.
StanoviskaUsnesením 023/04/2005/DK ze dne 9. 9. 2005 dopravní komise doporučila radě kraje schválit zařazení komunikace spojující Kyjov a místní část Bohdalova Chroustov do silniční sítě silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina a bezplatně převést komunikaci a pozemky zastavěné komunikací do vlastnictví kraje Vysočina.
Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou souhlasí se záměrem zařadit do sítě krajských silnic místní komunikaci spojující obec Kyjov s místní částí obce Bohdalov Chroustovým a současně vyřadit část silnice III/35431 v úseku od napojení na zařazovanou komunikaci po uzlový bod A105.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení. Návrh je v souladu s možnostmi dalších úspor na silniční síti kraje Vysočina, které rada kraje vzala na vědomí usnesením č. 1004/24/2005/RK ze dne 26. 7. 2005. V souladu s tímto usnesením byla vytipována silnice III/35431 v majetku kraje a nabídnuta obci k převzetí. Obec s tímto návrhem za podmínky směny této komunikace s úsekem místní komunikace souhlasila a dne 11. 8. 2005 podala žádost o výměnu - zařazení místní komunikace Kyjov - Chroustov do silniční sítě kraje a převedení komunikace ve vlastnictví kraje III/35431 do místních komunikací ve vlastnictví obce.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zveřejnění záměru darovat obci Kyjov část silnice III/35431 od vnější hrany připojované místní komunikace do uzlového bodu A105 v km 0,00 s křižovatkou silnice III/35429 a část pozemku par. č. 386 - ost. plocha, silnice v k.ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov touto částí silnice zastavěný a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě uzavřené mezi krajem Vysočina a obcemi Bohdalov a Kyjov, v níž se smluvní strany zaváží po zařazení místní komunikace spojující obec Kyjov s místní částí Bohdalova Chroustov do silniční sítě silnic II. a III. třídy uzavřít darovací smlouvy, kterými obce daruji kraji příslušnou část nově zařazené komunikace a pozemky pod touto komunikací;
* uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Kyjov, v níž se smluvní strany zaváží po vyřazení příslušné části silnice III/35431 ze silniční sítě silnic II. a III. třídy uzavřít darovací smlouvu, kterou kraj Vysočina daruje obci Kyjov vyřazenou komunikaci a pozemek komunikací zastavěný, který je vlastnictvím kraje.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín listopad 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz