Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-03

RK-34-2005-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-34-2005-03
NázevProdej nemovitostí v k. ú. a obci Lidmaň
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový obdržel žádost Petra a Dany Jonákových o odkoupení rodinného domu typu OKAL v Lidmani č.p. 62 postaveném na pozemku par. č. st. 6/5. Jonákovi v domě užívají od roku 1990 byt 2 + 0, který jim byl přidělen jako byt služební. V domě jsou celkem byty dva, druhý byt (4 +1) užívala rodina Kamenských, které byl byt přidělen obdobným způsobem. Rodina Kamenských, která měla původně též zájem o odkoupení domu, ukončila ke dni 30. 9. 2005 nájemní vztah a byt vyklidila. V majetku kraje a ve správě ústavu je m. j. i dům v Lidmani č.p. 54 na pozemku par. č. st. 6/6, který se nachází v těsném sousedství domu č.p. 62. Byt o velikosti 4 + 1 zde užívají manželé Růžena a Petr Lazarovi. Jmenovaní byli odborem majetkovým osloveni ve smyslu eventuálního odprodeje do jejich vlastnictví a projevili zájem o odkoupení domu č. p. 54 včetně pozemků. Okolí domu je tvořeno pozemky ve vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu ČR (pozemek par. č. 943 a par. č. 945/2) a dále pozemkem par. č. st. 6/1 - zastavěná plocha, společný dvůr o výměře 293 m2 ve vlastnictví kraje Vysočina a správě Ústavu. Nájemníci mají rovněž zájem o jejich odkoupení. Pozemek par. č. st. 6/1 plní funkci společného dvora pro oba domy a je nájemníky společně využíván; je proto vhodné prodat jej v rámci jedné kupní smlouvy společně s rodinnými domy. Vzhledem k tomu, že do budoucna bude zájem užívat jeho reálnou část samostatně každým z vlastníků, byl pozemek pro účely výhradního užívání rozdělen geometrickým plánem č. 203-346-2005 na dva samostatné pozemky, a to par. č. st. 6/1 - zast. plocha, spol. dvůr o výměře 166 m2 a par. č. st. 6/7 - zast. plocha, spol. dvůr o výměře 127 m2. Tyto pozemky budou předmětem převodu současně s přilehlým domem.
Předmětné nemovitosti, a to budova č.p. 62 (objekt k bydlení) na pozemku par. č. st. 6/5, pozemek par. č. st. 6/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 117 m2 , budova č.p. 54 (objekt bydlení) na pozemku par. č. st. 6/6, pozemek par. č. st. 6/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 117 m2 a pozemek par. č. st. 6/1 - zastavěná plocha, společný dvůr o výměře 293 m2, vše v k. ú. a obci Lidmaň, jsou zapsány na listu vlastnictví č. 106 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Pelhřimov. Kraj Vysočina získal tento nemovitý majetek na základě Protokolu o předání a převzetí majetku státu ze dne 19. 12. 2002 vydaný podle zákona č. 290/2002 Sb. Správu tohoto nemovitého majetku zajišťuje ve smyslu zřizovací listiny příspěvková organizace kraje s názvem Ústav sociální péče Lidmaň, Lidmaň 91, 395 01 Pacov.
Usnesením 0335/12/2005/RK ze dne 15. 3. 2005 rada kraje schválila zveřejnění záměru kraje prodat budovu č.p. 62 na pozemku par. č. st. 6/5, pozemek par. č. st. 6/5 - zastavěná plocha a nádvoří, budovu č.p. 54 na pozemku par. č. st. 6/6 a pozemek par. č. st. 6/6 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Lidmaň. Záměr byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu ve dnech 23. 3. - 25. 4. 2005.
Usnesením 1230/30/2005/RK ze dne 27. 9. 2005 rada kraje schválila zveřejnění záměru kraje prodat pozemek par. č. st. 6/1 - zastavěná plocha, společný dvůr v k. ú. a obci Lidmaň. Záměr byl zveřejněn na úřední desce dne 3. 10. 2005.
Návrh řešení OM navrhuje s ohledem na výše uvedené odprodat domy č.p. 54 a 62 včetně přilehlých pozemků v k. ú. a obci Lidmaň do vlastnictví P. a D. Jonákových a R. a P. Lazarových formou přímého prodeje ve smyslu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina čl. II odst. 3) písm. a). Jak spravující organizace, tak příslušný odbor doporučují převod tohoto majetku z vlastnictví kraje Vysočina vzhledem k jeho nepotřebnosti pro činnost Ústavu sociální péče Lidmaň. Budovy byly postaveny zhruba před dvaceti lety a vyžadují stále větší nároky na opravy a údržbu. Domky navíc stojí mimo areál ústavu, takže je nelze využít pro jeho potřebu. OM doporučuje prodej domů též s ohledem na záměr průběžně snižovat rozsah bytového fondu ve vlastnictví kraje.
Odbor majetkový zadal pro účely prodeje domů (typ OKAL) vypracování znaleckého posudku na cenu úřední a cenu tržní. Vzhledem k tomu, že původní verze na prodej počítala i s možností prodeje bytových jednotek (v domě č.p. 62), byl vypracován znalecký posudek jak na bytový dům, tak na bytové jednotky v domě č. p. 62. Z celkové rekapitulace znaleckého posudku, který vypracoval soudní znalec z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí Milan Staněk, vyplývá, že cena administrativní typizovaného rodinného domu OKAL včetně zastavěného pozemku činí 1,393.050, cena tržní je však podstatně nižší a byla stanovena na částku 450.000,- Kč. Tržní cenu stanovil znalec srovnávací metodou, kdy vycházel z realizovaných převodů obdobných nemovitostí (např. prodej domů OKAL v Černovicích v ceně od 470.000,- do 590.000,- Kč) a přitom cenu snížil vzhledem k umístění nemovitosti v méně atraktivním území s menší vybaveností a infrastrukturou. Na základě konzultace se znalcem byla dále určena nabídková cena za 1 m2 pozemku par. č. st. 6/1 (nově rozděleného na pozemky par. č. st. 6/1 a 6/7) ve výši 30,- Kč. OM proto při vypracování návrhu kupních smluv, které předložil zájemcům, vycházel z ust. § 18 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, a navrhuje odprodej za tržní cenu ve výši 450.000,- Kč za bytový dům a zastavěný pozemek a částku odpovídající násobku výměry nově odměřeného pozemku dvora a jednotkové ceny 30,- Kč/m2. Jmenovaným uživatelům byly předloženy návrhy kupních smluv, ke kterým se vyjádřili následovně:
Petr a Dana Jonákovi s kupní cenou souhlasí s tím, že koupi rodinného domku vážou na vyřízení půjčky u Českomoravské stavební spořitelny, a.s.
Růžena a Petr Lazarovi nesouhlasí s výší kupní ceny a současně žádají její snížení s ohledem na stav domu č. p. 54, který je dle jejich názoru v podstatně horším stavu než dům č. p. 62. Argumentují zejména údaji o počtu provedených oprav v obou domech, kdy v domě č. p. 62 byly opravy častější. K námitkám Lazarových se vyjádřil správce objektů Ústav sociální péče Lidmaň, který větší četnost oprav zdůvodnil skutečností, že v domě č. p. 62 byly užívány dlouhodobě dva byty, zatímco v domě č. p. 54 je v současnosti užíván jeden byt, podkrovní byt není druhým rokem pronajat a předchozí nájemník se o byt nestaral a závady nehlásil. Dle názoru správce nejsou důvody uvedené manžely Lazarovými důvodem pro snížení ceny, která je již takto dostatečně snížena. Odbor majetkový se přiklání k tomuto stanovisku a dodává, že domy byly postaveny současně a jejich míra opotřebení je proto stejná, analogicky byla proto cena tržní stanovená znalcem použita stejně pro oba domy a rozdíl v celkové kupní ceně je tvořen pouze rozdílnou výměrou nově odměřeného přilehlého pozemku. S odvoláním na Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku budou náklady vzniklé s vyhotovením geometrického plánu na rozdělení pozemku par. č. st. 6/1 uhrazeny kupujícími, a to každý rovným dílem.
Návrh usnesení proto předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje schválit prodej výše uvedené nemovitosti z vlastnictví kraje Vysočina.
StanoviskaÚstav sociální péče Lidmaň souhlasí s prodejem rodinných domků včetně zastavěných pozemků.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví podal k návrhu kladné stanovisko.
Obec Lidmaň nemá k prodeji námitek.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit prodej budovy č.p. 62 (objekt k bydlení) na pozemku par. č. st. 6/5, pozemku par. č. st. 6/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 117 m2 a pozemku par. č. st. 6/1 - zast. plocha o výměře 166 m2 nově odměřeného dle GP č. 203-346-2005, vše v k. ú. a obci Lidmaň z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Petra a Dany Jonákových, bytem Lidmaň 62 za kupní cenu 454.980,- Kč;
nesouhlasí
s návrhem Petra a Růženy Lazarových na snížení kupní ceny budovy č. p. 54 (objekt k bydlení), pozemku par. č. st. 6/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 117 m2 a pozemku par. č. st. 6/7 - zast. plocha o výměře 127 m2 nově odměřeného dle GP č. 203-346-2005, vše v k. ú. a obci Lidmaň a
schvaluje
pokračování v jednání s Petrem a Růženou Lazarovými o prodeji budovy č. p. 54 (objekt k bydlení), pozemku par. č. st. 6/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 117 m2 a pozemku par. č. st. 6/7 - zast. plocha o výměře 127 m2 nově odměřeného dle GP č. 203-346-2005, vše v k. ú. a obci Lidmaň za kupní cenu 453.810,- Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 29. 11. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz