Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2017-79

RK-39-2017-79.doc  RK-39-2017-79pr01.doc
Číslo materiálu79
Číslo jednacíRK-39-2017-79
NázevNový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany - stanovisko kraje jako územního samosprávného celku k dokumentaci dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Zpracoval E. Horná
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina obdržel od Ministerstva životního prostředí dokumentaci záměru Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany k vyjádření podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v účinném znění (dále jen zákon o EIA ). Identickou dokumentaci obdržel i Krajský úřad Kraje Vysočina, který uplatní samostatné odborné vyjádření.
Dokumentace záměru (dále jen dokumentace ) je zpracována pro max. dva elektrárenské bloky vybavené tlakovodními reaktory, čistý elektrický výkon do 2400 MWe (dva bloky 2 x 1200 MWe nebo 1 blok do 1750 MWe), projektová životnost 60 let. Elektrický výkon každého bloku bude vyveden nadzemním vedením o napětí 400 kV do rekonstruované transformovny Slavětice. Rezervní napájení vlastní spotřeby každého bloku bude realizováno prostřednictvím dvou podzemních vedení o napětí 110 kV z rozvodny Slavětice. Zásobování surovou vodou bude realizováno prostřednictvím stávajícího posíleného nebo nového systému z vodní nádrže Mohelno na řece Jihlava. Předpokládaná doba výstavby jednoho bloku je do 10 let, jeho uvedení do provozu v r. 2035. Záměr bude umístěn v katastrálních územích Dukovany, Lipňany u Skryjí, Skryje nad Jihlavou, Rouchovany, Heřmanice u Rouchovan, Slavětice. Orientační situace umístění záměru dle dokumentace viz materiál RK-39-2017-79, př. 1. Oznamovatelem záměru je Elektrárna Dukovany II, a.s., IČO 04669207, Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4. Plný text dokumentace je k dispozici v elektronické formě (spolu se souvisejícími dokumenty) v informačním systému EIA http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP469 a na CD nosiči a v tištěné formě na odboru životního prostředí a zemědělství.
Zákon o EIA stanoví, že k jednotlivým dokumentům zpracovávaným v průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) se může kromě veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených obcí vyjádřit též kraj jako dotčený územní samosprávný celek. Usnesením Rady Kraje Vysočina číslo 1280/23/2016/RK ze dne 12. 7. 2016 bylo Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina uloženo informovat radu kraje prostřednictvím příslušného resortního radního v případě posuzování regionálně významného záměru. V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) je možno, aby kraj (jako územní samosprávný celek) vyjádřil svůj postoj k popisovanému záměru vyjádřením Rady Kraje Vysočina k dokumentaci záměru (na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina byla informace o dokumentaci záměru zveřejněna dne 21. 11. 2017, na vyjádření k dokumentaci je lhůta do 21. 12. 2017).
Dokumentace podrobně hodnotí velikost a významnost předpokládaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které vyplývají z výstavby i provozu nového jaderného zařízení, ale i jejich kumulativní působení, zejména ve vztahu ke stávající jaderné elektrárně. Navržená opatření ke snížení negativních vlivů zahrnují minimalizaci nároků na environmentální zdroje a výstupy do životního prostředí. V dokumentaci se uvádí, že předpokládané vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí ve všech jeho složkách, a to i s uvažováním spolupůsobícího účinku ostatních jaderných a nejaderných zařízení v lokalitě a environmentálního pozadí, nepřekračují při zohlednění opatření, navrhovaných pro vyloučení a minimalizaci vlivů, akceptovatelnou míru. V dokumentaci jsou vypořádány též připomínky k oznámení, které byly uplatněny v předchozí fázi zjišťovacího řízení. K oznámení se ve fázi zjišťovacího řízení vyjádřila Rada Kraje Vysočina usnesením číslo 1466/26/2016/RK ze dne 23. 8. 2016, v němž předmětný záměr silně a jednoznačně podporuje.
Kraj Vysočina dlouhodobě a opakovaně podporuje provoz a rozvoj Jaderné elektrárny Dukovany, což dokládá i usnesení nově zvoleného Zastupitelstva Kraje Vysočina číslo 0007/01/2017/ZK ze dne 7. 2. 2017 podporující a požadující uspíšení příprav projektu a schvalování výstavby 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany (projekt EDU 5), případně též dalšího bloku (projekt EDU 6).
Návrh řešení Z důvodů uvedených v popisu problému navrhujeme Radě Kraje Vysočina v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, ve vyjádření k dokumentaci deklarovat podporu připravovanému záměru Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany . Hlavním důvodem pro podporu nového jaderného zdroje je kromě zachování silného a stabilního zdroje energie v lokalitě vybavené vodohospodářským a elektrickým napojením též nezbytnost udržet zaměstnanost v regionu a nepoškodit jeho hospodářské parametry. Žádoucí je i zachování vzdělanostní struktury ekonomicky aktivních obyvatel v regionu, udržitelnost a rozvoj odborného personálu a s ohledem na generační obměnu též stimulace zájmu mladých lidí o studium technických oborů. Ze socioekonomického, energetického i strategického hlediska je udržení zdroje energie velikosti Jaderné elektrárny Dukovany nezbytné.
StanoviskaGrémium ředitele krajského úřadu (GŘ) návrh usnesení podporuje a plně se s ním ztotožňuje. Vybudování nového jaderného zdroje pro Jadernou elektrárnu Dukovany vnímá GŘ jako velmi potřebný příspěvek k ochraně životního prostředí na území Kraje Vysočina, v České republice i mimo ni, neboť jde o technologii nezatěžující přírodu produkcí oxidu uhličitého ani jiných skleníkových plynů, pevnými částicemi ani dalšími škodlivinami. Produkce odpadů je z objemového i hmotnostního hlediska ve srovnání s klasickými tepelnými energetickými zdroji nízká, škodlivost radioaktivního odpadu je přitom možné dostatečně eliminovat technickými opatřeními (dočasné povrchové skladování, trvalé hlubinné úložiště, přepracování vyhořelého jaderného paliva k dalšímu použití). Úsporami fosilních paliv dojde ke snížení ekologické zátěže v místě jejich těžby a zpracovávání, nezanedbatelný přínos je spojen i s redukovanou úrovní dopravy fosilních paliv ke klasickým tepelným energetickým zdrojům. Uspořené kapacity a zásoby fosilních paliv mohou pak být dostupné k efektivnějšímu využití v teplárenství a jako cenné suroviny pro chemický průmysl. Dále GŘ vnímá tento záměr jako rovněž velmi potřebný příspěvek k udržení energetické soběstačnosti České republiky a konkurenceschopnosti jejího hospodářství, z geopolitického hlediska ke snížení hospodářské a politické závislosti na okolních i vzdálenějších zemích. GŘ vnímá jako podstatný také význam udržení jaderné lokality na území kraje pro hospodářské parametry území, zaměstnanost, vzdělanost a sociální strukturu obyvatelstva. GŘ považuje provozování jaderné energetiky v podmínkách ČR jako stabilního, vyspělého a zodpovědně spravovaného státu za dlouhodobě bezpečné, osvědčené, dobře zvládnuté. Pro udržení jaderné lokality v aktivním stavu svědčí i již vybudované sítě elektroenergetické přenosové a distribuční soustavy a koexistence jaderné elektrárny s hydroelektrárnami Dalešice, Mohelno. Příspěvkem pro bezpečnost ČR je skutečnost, že tento uzel je schopen zajistit start obnovy činnosti sítě a obnovu zásobování území elektřinou po případném rozsáhlém black-outu. GŘ upozorňuje, že jde v podstatě o záměr nahradit pomalu dosluhující stávající výrobní bloky Jaderné elektrárny Dukovany, nejedná se tedy o dlouhodobější významné navýšení výrobní kapacity tohoto elektroenergetického provozu. Bez technologické obnovy Jaderné elektrárny Dukovany s dlouhodobým zajištěním funkční výrobní kapacity si není možné představit ani rozvoj elektromobility na území našeho státu.

Odbor sekretariátu hejtmana
Souhlasí s navrhovaným řešením.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Souhlasí se zněním usnesení.

Odbor územního plánování a stavebního řádu
Plochy potřebné pro Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany jsou součástí připravované Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Bere materiál na vědomí.

Odbor regionálního rozvoje
Vytváření podmínek pro rozvoj jaderné energetiky v kraji je jednou z přednostních aktivit platného Programu rozvoje Kraje Vysočina. S rozšířením EDU je počítáno ve všech variantách aktualizované Územní energetické koncepce Kraje Vysočina pro období
2017-2042 (finálně zatím neschválené v orgánech kraje). Přínosy existence Jaderné elektrárny Dukovany jsou z pohledu ORR nezpochybnitelné, z mnoha jmenujme alespoň vliv na zaměstnanost v jihovýchodní části kraje, která se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovních příležitostí, vliv na vzdělanostní strukturu, kdy v souvislosti s činností elektrárny existuje v daném regionu významný lidský kapitál v oborech souvisejících s energetikou a zmínit je třeba také hospodářský vliv na region jako je např. dopad na vyšší kupní sílu, životní úroveň i přímá finanční pomoc EDU jako donátora pro celý mikroregion.

Odbor majetkový
Souhlasí s návrhem usnesení
Návrh usneseníRada kraje
vydává
v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v účinném znění, jako orgán kraje příslušný dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto vyjádření:
Kraj Vysočina (jako dotčený územní samosprávný celek):
a) považuje nový jaderný zdroj elektrické energie v lokalitě Dukovany (odpovídající soudobým právním předpisům a stanoveným technickým a provozním podmínkám, technickým i technologickým možnostem a soudobému organizačnímu zajištění provozu) za zařízení:
* bezpečné z hlediska prevence havárií,
* šetrné k životnímu prostředí (bez produkce oxidu uhličitého),
* nezbytné z hlediska výrobních kapacit a potřeby pokrytí budoucí spotřeby elektrické energie,
* s pozitivním vlivem na energetickou soběstačnost, energetickou bezpečnost České republiky a její geopolitickou nezávislost,
* s významným hospodářským přínosem pro Českou republiku i region a tomu odpovídajícím přínosem sociálním (zaměstnanost, životní úroveň obyvatel),
* s významným pozitivním přínosem pro vzdělanostní strukturu ekonomicky činného obyvatelstva v České republice a v regionu,
b) bere na vědomí v dokumentaci EIA navržená opatření k prevenci, vyloučení a snížení negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 2017- 12- 20
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz