Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-39

RK-36-2017-39.doc  RK-36-2017-39pr01.pdf  RK-36-2017-39pr02.pdf  RK-36-2017-39pr03.pdf
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-36-2017-39
NázevAktualizovaný rozpis akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 financovaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury dle aktuálního stavu dokončovaných staveb
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina rozhodla dne 18. 4. 2017 usnesením č. 0709/14/2017/RK uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále jen KSÚSV) na rok 2017. Rozpis akcí, které KSÚSV hodlá z prostředků SFDI realizovat, odsouhlasilo zastupitelstvo kraje dne 28. 3. 2017 usnesením 0124/02/2017/ZK. KSÚSV dává radě kraje prostřednictvím zřizovatelského odboru na vědomí aktualizovaný rozpis akcí z důvodů uvedených v žádosti adresované SFDI, která je přílohou materiálu RK-36-2017-39, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje vzít na vědomí aktualizovaný rozpis akcí financovaných z prostředků rozpočtu SFDI na rok 2017 dle materiálu
RK-36-2017-39, př. 2. Změny jsou vyznačeny v materiálu RK-36-2017-39, př. 3. Jedná se o úpravu termínů realizace, staničení a vyřazení některých akcí z důvodu vyčerpání objemu přidělené dotace. Celková zasmluvněná částka dotace se nemění, nemění se ani objem investic a neinvestic.
StanoviskaOdbor ekonomický bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
aktualizovaný rozpis akcí financovaných z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 dle materiálu RK-36-2017-39, př. 2.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz