Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2017-29

RK-32-2017-29.doc  RK-32-2017-29pr01.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-32-2017-29
NázevNařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Šebeň a jejího ochranného pásma
Zpracoval B. Švíková
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nové vyhlášení stávajícího zvláště chráněného území přírodní památky Šebeň ve smyslu § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody ).
Přírodní památka leží mezi obcemi Dobrá Voda, Cyrilov a Jívoví, při hranici Borské a Velkomeziříčské pahorkatiny. Nadmořská výška se pohybuje od 550 do 610 m n. m. Výskyt lesních mravenců na území přírodní památky je referován již z roku 1974. V roce 1995 byla lokalita navržena k vyhlášení zvláště chráněného území. K prvnímu vyhlášení přírodní památky Šebeň však došlo až v roce 2002 (nařízením Okresního úřadu Žďár nad Sázavou.
Z hlediska lesních mravenců (předmětu ochrany) je určujícím faktorem charakteru stanoviště porost. Ten je tvořen převážně smrkem, místy s příměsí modřínu, borovice a jedle. Postupně jsou do porostů zanášeny kotlíky buku. Na území přírodní památky a v těsně přiléhajících porostech se nachází přes 1.100 hnízd lesních mravenců druhu Formica polyctena. Podle těchto údajů patří zdejší výskyt lesních mravenců k významným ve Střední Evropě. Šebeň představuje pravděpodobně největší známý komplex mravenišť tohoto druhu u nás.
Problémem ovšem je, že stávající zřizovací předpis formálně i obsahově neodpovídá současnému právnímu stavu (např. problematicky jsou nastaveny bližší ochranné podmínky) a území je v současné době vymezeno poněkud problematicky - v západní části se v současnosti přírodní památka Šebeň a její ochranné pásmo překrývá s přírodní památkou Dobrá Voda a jejím ochranným pásmem. To působí poněkud zmatečně a zároveň je tím způsobena řada administrativně-správních problémů. Zároveň stávající vymezení přírodní památky výčtem dotčených pozemků není zcela vhodné, protože toto vymezení může podléhat změnám v evidenci katastru nemovitostí. Proto je nutné na základě přesných geodetických podkladů jednoznačně vymezit hranice přírodní památky.
Návrh řešení Z důvodu uvedeného v kapitole Popis problému navrhuje odbor životního prostředí a zemědělství vydat nové nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní památky (ve smyslu § 36 zákona o ochraně přírody), jež ponese název Šebeň podle materiálu RK-32-2017-29, př. 1.
Navrhovaná přírodní památka Šebeň se rozkládá v Kraji Vysočina, v okrese Žďár nad Sázavou, v obci Dobrá Voda, v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova. Celková výměra navrhované přírodní památky je 135,25 ha. Předmětem ochrany navrhované přírodní památky bude rozsáhlý lesní komplex s výskytem mimořádně početné populace lesních mravenců druhu Formica polyctena. Cílem ochrany zvláště chráněného území je prostřednictvím vhodných zásahů v lesních porostech zachovat vhodné podmínky pro zachování a případně zlepšení stavu populace lesního mravence druhu Formica polyctena.
Pro zabezpečení přírodní památky Šebeň před rušivými vlivy z okolí je navrženo v souladu s § 37 odst. 1 zákona o ochraně přírody vyhlášení ochranného pásma, které je tvořeno několika lesními cestami v jinak uceleném lesním komplexu Šebeně. Ochranné pásmo je navrženo proto, že stavební činnost, terénní či vodohospodářské úpravy, použití chemických prostředků a změna druhu pozemku v navrženém pásmu by mohly mít zásadní vliv na zachování či zlepšení stavu žádoucích společenstev a předmětu ochrany na území s výskytem lesního mravence Formica polyctena na území vlastní přírodní památky. Zároveň bude tímto řešením eliminován problém překryvu s dalším zvláště chráněným území v okolí (přírodní památka Dobrá Voda při západní hranici přírodní památky Šebeň)

Odbor životního prostředí a zemědělství na základě odborných podkladů (plán péče) navrhl vymezení přírodní památky a nechal geodeticky zpracovat tzv. záznam podrobného měření změn (ZPMZ), včetně vytyčení lomových bodů hranice přírodní památky v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení je zcela jednoznačné a nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodní památky na geodeticky vymezených částech parcel do operátů na katastrálním úřadě.
Obdobně odbor navrhl i vymezení ochranného pásma přírodní památky, které se stanoví dvěma uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální.
Návrh na vyhlášení přírodní památky byl v souladu § 40 zákona o ochraně přírody řádně projednán s vlastníky dotčených pozemků. Proti tomuto návrhu nebyla vznesena žádná námitka. Současně byl návrh dle § 41 zákona o ochraně přírody projednán s dotčenými orgány státní správy, které k výše uvedenému návrhu nevznesly žádné připomínky.
Území přírodní památky není možné ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji, protože by hrozilo postupné zaniknutí nelesních biotopů, které jsou jedním z předmětů ochrany, a následný ústup významných druhů rostlin a živočichů, které jsou na tyto biotopy vázány. V současné době je zajištění péče o pozemky (tzv. managementu) v přírodní památky Šebeň zajištěno vlastníky či nájemci dotčených pozemků a po novém vyhlášení stávajícího zvláště chráněného území přírodní památky Šebeň bude hospodaření na území přírodní památky i nadále zajišťováno vlastníky či nájemci dotčených pozemků, případně dle potřeby za využití Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Nové vyhlášení přírodní památky Šebeň tedy nepovede k navyšování výdajů z rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 5/2017, o zřízení přírodní památky Šebeň a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-32-2017-29, př. 1.
Odpovědnost OŽPZ
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz