Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2017-23

RK-32-2017-23.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-32-2017-23
NázevNávrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
Zpracoval E. Jozífek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový v minulosti v rámci své činnosti rozpracoval některé investice, které nebyly následně realizovány. V současné době jsou výdaje na tyto investice evidovány na účtu 042 - nedokončený hmotný dlouhodobý majetek. Protože v těchto investicích nebude pokračováno, projektové dokumentace pozbyly své platnosti a je potřeba přijmout řešení.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje usnesením rady kraje rozhodnout o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho vyřazení z účetní evidence. Konkrétně se jedná o tyto akce:
OU a PrŠ Černovice - rozšíření truhlářské dílny (org. 9104500000) - hodnota 98 900 Kč. Rok pořízení 2009. Projektová dokumentace na akci. Investice zatím zastavena gesčním odborem pro nevyjasněnou koncepci odboru školství. PD je s ohledem na rok pořízení zastaralá a nepoužitelná.
Konferenční centrum Kraje Vysočina (org. 7900010000,1090020000) - hodnota 15 159 669,80 Kč.
Jedná se souhrn výdajů vynaložených v letech 2007 až 2010 na přípravu záměrů v lokalitě bývalých kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě. Konkrétně se jedná o projektové práce na demolici budov, kácení stromů, geologický průzkum, likvidace starých nádrží PHM, provedené demoliční práce, přeložení kabelové komory, environmentální studie, studie proveditelnosti, projektové dokumentace apod.
Výdaje byly v letech 2007 až 2009 v tomto území realizovány jako příprava budoucího staveniště v zájmu uvolnění prostoru a také v zájmu eliminace výdajů spojených s další péčí o nevyužitelné budovy - bývalé vojenské objekty - a to ve výši 9 465 694 Kč.
Dále se jedná o projekční práce na záměru Konferenční centrum Kraje Vysočina pořízené v roce 2010 v hodnotě 3 532 125,80 Kč. Projektová dokumentace na akci. Současně byly vynaloženy prostředky na pořízení studie proveditelnosti ve výši 240 000Kč. Investice byla zastavena rozhodnutím orgánů kraje - neodsouhlaseno pokračování z důvodu nezískání dotace a neúspěšného jednání s potencionálními spoluinvestory.
Dále se jedná o projekční práce na záměru výstavby budovy D Krajského úřadu Kraje Vysočina pořízené v letech 2008 a 2009 v hodnotě 1 921 850. Kč. Záměr nebyl realizován.
V současné době je usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0343/05/2017/ZK schválen záměr výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina ve stejné lokalitě a Konferenční centrum Kraje Vysočina nebude realizováno.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov - vybudování depozitáře I. etapa (org. 1080010000) - hodnota 940 700 Kč. Rok pořízení 2010. Projektová dokumentace na akci. Investice zastavena. Neodsouhlasena realizace orgány kraje. PD je s ohledem na rok pořízení zastaralá a nepoužitelná.
Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu (org. 1620060000) - hodnota 194 810 Kč. Rok pořízení 2016. Investiční záměr na akci. Vzhledem k neúspěšné žádosti o dotaci na MPSV byla akce zastavena.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 16 394 079,80 Kč v členění:
* OU a PrŠ Černovice - rozšíření truhlářské dílny - hodnota 98 900 Kč
* Konferenční centrum Kraje Vysočina - hodnota 15 159 669,80 Kč
* Muzeum Vysočiny Pelhřimov - vybudování depozitáře I. etapa - hodnota 940 700 Kč
* Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu - hodnota 194 810 Kč
* neuplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 16 394 079,80 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz