Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2017-11

RK-32-2017-11.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-32-2017-11
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
Zpracoval A. Nosková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizuje od 1. 1. 2017 projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina , schválený usnesením rady kraje č. 0398/09/2016/RK. Na projekt pod registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005680 bude poskytnuta dotace z OPZ v celkové maximální výši 11 529 108,88 Kč. Cílem projektu je dosáhnout pozitivního vlivu na počet dětí umístěných do náhradní rodiny, a tím minimalizovat počet dětí v ústavní výchově. Tohoto cíle nebudeme moci dosáhnout, dokud nebude vytvořena potřebná síť pěstounských rodin. Tento projekt pomůže k vytvoření širší sítě pěstounských i osvojitelských rodin. Dále projekt přispěje ke zlepšení spolupráce s dalšími spolupracujícími subjekty v rámci aktivit, které povedou ke zvýšení počtu zájemců o problematiku náhradní rodinné péče. Pro zajištění kvalitní koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí a pro naplnění všech cílů projektu došlo k personálnímu posílení na úseku sociálně-právní ochrany dětí o 3 pracovníky.
V souladu s harmonogramem projektu byla předložena průběžná monitorovací zpráva č. 1 za období od 1. 1. 2017 do 30. 06. 2017. V dotčeném období byly realizovány následující klíčové aktivity: rozvoj a rozšiřování systémů kvality v sociálně-právní ochraně dětí, specializace pěstounské péče na přechodnou dobu, propagace a zvýšení informovanosti o náhradní rodinné péči, zajištění supervize a vzdělávání pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí, vytvoření funkčního nástroje pro evidenci žadatelů a dětí v rámci procesu náhradní rodinné péče a evaluace projektu.
Na základě schválené monitorovací zprávy č. 1 projektu a žádosti o platbu byla dne
18. 9. 2017 z MPSV Kraji Vysočina převedena na účet u České národní banky účelová neinvestiční dotace ve výši 667 354,73 Kč. Z tohoto účtu byly finanční prostředky převedeny na zvláštní účet projektu. S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu zvláštního účtu tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt, který Kraj Vysočina realizuje. Dotace je financována z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Kraje Vysočina o přijaté finanční prostředky v rámci projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina ve výši 667 354,73 Kč.
StanoviskaUsnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 667 354,73 Kč, které jsou určené na realizaci projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina. Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 667 354,73 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina .
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz