Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2017-30

RK-31-2017-30.doc  RK-31-2017-30pr01.pdf
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-31-2017-30
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Stařeč a k. ú. Kracovice
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší vyřazení krajské silnice III/4103 ze sítě krajských silnic na území Kraje Vysočina a její darování do vlastnictví městyse Stařeč včetně pozemků silnicí zastavěných.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny vytipovala silnice, které nemají charakter silnic II. a III. třídy a naopak svým charakterem naplňují znaky místních komunikací. Jednou z těchto silnic je silnice III/4103 spojující městys Stařeč a místní část Kracovice. Touto silnicí jsou zastavěny pozemky par. č. 3900/15 v k. ú. Stařeč a par. č. 443 a par. č. 450/2 v k. ú. Kracovice. Dle sdělení KSUSV by se měla předat komunikace v celé délce,
tj. km 0,000 - 1,515.
Městys Stařeč nabídl Kraji Vysočina převzetí této komunikace do svého vlastnictví za podmínky její opravy. Dle sdělení KSUSV byla oprava provedena v roce 2015.
OM oslovil v srpnu 2017 městys Stařeč zda jeho nabídka převzetí komunikace trvá. Dle sdělení starosty městys převezme uvedenou komunikaci do svého vlastnictví a dne 26. 9. 2017 bude tato záležitost projednána zastupitelstvem městyse Stařeč.
Návrh řešení OM navrhuje silnici III/4103 včetně zastavěných pozemků v k.ú. Stařeč a v k. ú. Kracovice převést do vlastnictví městyse Stařeč. Silnice slouží převážně pro potřebu místní dopravy a nenaplňuje znaky silnice III. třídy. Z tohoto důvodu je třeba silnici nejprve vyřadit z krajské silniční sítě a poté uzavřít darovací smlouvu s městysem Stařeč.
Zákonnou podmínkou pro vyřazení komunikace ze silniční sítě je dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, v platném znění, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené komunikaci a komunikací zastavěných pozemků mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem. Po uzavření této smlouvy předloží OM odboru dopravy a silničního hospodářství k rozhodnutí žádost o vyřazení silnice III/4103 ze silniční sítě. Po právní moci tohoto rozhodnutí bude mezi Krajem Vysočina a městysem Stařeč uzavřena darovací smlouva, kterou do vlastnictví městyse Stařeč bude převedeno těleso komunikace včetně součástí a příslušenství a pozemky komunikací zastavěné.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování silnice III/4103 a pozemků par. par. č. 3900/15 v k. ú. Stařeč a par. č. 443 a par. č. 450/2 v k. ú. Kracovice zastavěných touto silnicí do vlastnictví městyse Stařeč, doporučit zastupitelstvu kraje vyhradit si pravomoc rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městysem Stařeč na převod silnice III/4103 z vlastnictví kraje do vlastnictví městyse a dále doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městysem Stařeč převod silnice III/4103 a pozemků touto silnicí zastavěných.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Třebíč navrhla vyřazení této komunikace ze sítě krajských silnic a její převod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Stařeč.

ODSH souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/4103 a pozemků touto silnicí zastavěných v k. ú. Stařeč a v k. ú. Kracovice z vlastnictví kraje do vlastnictví městyse Stařeč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování silnice III/4103 včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 3900/15 - ost. plocha, silnice o výměře 3 373 m2 v k. ú Stařeč a par. č. par. č. 443 - ost. plocha, silnice o výměře 9 213 m2 a par. č. 450/2 - ost. plocha, silnice o výměře 2 527 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Stařeč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/4103;
* rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městysem Stařeč na straně budoucího obdarovaného na převod silnice III/4103 a pozemků par. č. 3900/15 - ost. plocha, silnice o výměře 3 373 m2 v k. ú Stařeč a par. č. 443 - ost. plocha, silnice o výměře 9 213 m2 a par. č. 450/2 - ost. plocha, silnice o výměře 2 527 m2 v k. ú. Kracovice.
Odpovědnost OM
Termín 7. listopadu 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz