Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2017-19

RK-31-2017-19.doc  RK-31-2017-19pr01.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-31-2017-19
NázevDodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Vrátka, z.s.
Zpracoval J. Přibilová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením rady č. 0313/07/2016/RK bylo schváleno podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. Projektový záměr byl projednán a schválen na 3. jednání Platformy č. 2 pro projednání projektových záměrů projektů přímého přidělení předkládaných v rámci výzev č. 3_15_005 a 3_15_006 - Projekty krajů/hl. m. Prahy - Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb dne 1. 12. 2015. Rozpočet projektu byl schválen ve výši 185 900 000 Kč a bude financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele. Projekt je realizován od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2019, přičemž vlastní financování sociálních služeb bude probíhat od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018.
Poskytovatelé zapojení do projektu uzavřeli s Krajem Vysočina Smlouvy o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, které byly schváleny Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 10. 5. 2016 usnesením č. 0261/03/2016/ZK. Dle Čl. 19 odst. 3) lze změny této smlouvy provádět pouze formou písemných dodatků.
Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-31-2017-19, př. 1 (dále je Dodatek) je zpracován z důvodu změny bankovního spojení a čísla účtu u poskytovatele sociálních služeb Vrátka, z.s..
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje schválit dodatek dle materiálu RK-31-2017-19, př. 1, z důvodu změny bankovního spojení a čísla účtu.
StanoviskaEkonomický odbor bere předložený materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-31-2017-19, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz