Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-18

RK-24-2017-18.doc  RK-24-2017-18pr01.doc  RK-24-2017-18pr02.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-24-2017-18
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602, PD
Zpracoval L. Procházková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace pro akci II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602. Zakázka byla organizována jako otevřené nadlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídku dvou dodavatelů. Žádná z nabídek nebyla vyřazena. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-24-2017-18, př. 1 - Zpráva o hodnocení nabídek a Záznam o posouzení splnění podmínek účasti .
Návrh řešení V rámci stanovených kritérií hodnocení (nabídková cena a délka praxe člena realizačního týmu - vedoucího projektu), stanovila hodnotící komise pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 15030709. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit pořadí nabídek a rozhodnout o výběru dodavatele v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek a Záznamem o posouzení splnění podmínek účasti, dle materiálu RK-24-2017-18, př. 1
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek nadlimitní veřejné zakázky II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602, PD dle materiálu RK-24-2017-18, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 15030709, jehož nabídka byla v souladu s materiálem RK-24-2017-18, př. 1 vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit v souladu se zákonem oznámení o výběru dodavatele a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 8. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz