Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-60

RK-29-2017-60.doc  RK-29-2017-60pr01.pdf  RK-29-2017-60pr02.doc  RK-29-2017-60pr03.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-29-2017-60
NázevZpráva o realizaci č. 3 a zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
Zpracoval L. Matoušková, M. Brücknerová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zprávu o realizaci č. 3 (dále jen ZoR ) a zjednodušenou žádost o platbu č. 3 (dále jen ZŽoP ) projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (dále jen projekt ) v rámci Výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020 (dále jen OP TP ).
Kraj Vysočina realizuje tento projekt od 1. 3. 2016 s cílem zajistit efektivní fungování a plynulý chod RSK pro území Kraje Vysočina a jí zřízených pracovních skupin a posílit zázemí sekretariátu RSK (tj. Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina) v dlouhodobém horizontu tak, aby RSK mohla stabilně, efektivně a úspěšně plnit role, které jí vyplývají ze Statutu.
Předkládaná ZoR a ZŽoP se vztahují ke 3. etapě realizace projektu, tj. období 1. 3. 2017 - 31. 8. 2017.
ZoR dle materiálu RK-29-2017-60, př. 1 obsahuje informace o věcných aktivitách projektu realizovaných ve 3. etapě. Jde zejména o informace o konaných jednáních RSK a jí zřízených pracovních skupin, aktivitách vztahujících se k aktualizaci Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina, pořádání odborných seminářů pro subjekty z regionu, plnění monitorovacích indikátorů a další informace v souladu s aktuálně platnou verzí Pravidel pro žadatele a příjemce OP TP (dále jen Pravidla ).
ZŽoP dle materiálu RK-29-2017-60, př. 2 zahrnuje přehled způsobilých výdajů uhrazených v průběhu 3. etapy. Za 3. etapu si Kraj Vysočina nárokuje výdaje v celkové výši 373 594 Kč za občerstvení na setkání RSK, semináře, cestovní příkazy pro zaměstnance pracujících pro projekt a osobní náklady na 0,5 úvazku (a s tím související úhrada sociálního pojištění, zdravotního pojištění a kooperativy) pro 3 zaměstnance Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Návrh řešení V souladu s kap. 6.1 a 6.3 Pravidel je povinností příjemce předkládat Řídícímu orgánu informace o stavu realizace projektu a zjednodušenou, popř. závěrečnou žádost o platbu prostřednictvím systému MS 2014+, a to nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení příslušné etapy.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 3 dle materiálu RK-29-2017-60, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 3 dle materiálu RK-29-2017-60, př. 2, prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2017-60, př. 1 a uložit Odboru regionálního rozvoje předložit zprávu o realizaci č. 3 a zjednodušenou žádost o platbu č. 3 projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina dle materiálů RK-29-2017-60, př. 1 a RK-29-2017-60, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020.

Zpráva o realizaci č. 3 a Zjednodušená žádost o platbu č. 3 budou podepsány a podány elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS 2014+.
StanoviskaOdbor ekonomický: nemá připomínky k návrhu usnesení

Grémium ředitele: bere zprávu o realizaci na vědomí
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 3 dle materiálu RK-29-2017-60, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 3 dle materiálu RK-29-2017-60, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2017-60, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 3 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 3 projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina dle materiálů RK-29-2017-60, př. 1 a RK-29-2017-60, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020.
Odpovědnost ORR
Termín 29. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz