Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-56

RK-29-2017-56.doc  RK-29-2017-56pr01.xls
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-29-2017-56
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
Zpracoval A. Vlachová, L. Kolčavová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol a jejich zprostředkování právnickým osobám.
Cílem pokusného ověřování, které bude probíhat v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Člověk a společnost ve vybraných základních školách a možné začlenění zážitkové pedagogiky do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Dotace je určena na úhradu nákladů škol přímo souvisejících s návštěvou paměťových institucí v České republice, tj. cestovné, vstupné, stravné, v případě dvoudenních zájezdů též náklady spojené s ubytováním, a dále na administrativní vyhodnocení pokusného ověřování. Rozhodnutím č. 9423-1/2017-6 budou na zvláštní účet kraje pro školství poskytnuty finanční prostředky na odpovídající období roku 2017 (od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017) v celkové výši 612 500 Kč pro právnické osoby uvedené v materiálu RK-29-2017-56, př. 1.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.
OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v celkové výši 612 500 Kč;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-29-2017-56, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 612 500 Kč na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol - ÚZ 33071.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v celkové výši 612 500 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-29-2017-56, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-29-2017-56, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín listopad 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz