Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-53

RK-29-2017-53.doc  RK-29-2017-53pr01.doc  RK-29-2017-53pr02.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-29-2017-53
NázevUdělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce a darovací smlouvy pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Zpracoval3 Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce a darovací smlouvy pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě pro: jednání rady kraje č. 29/2017 dne 19. 9. 2017 zpracovali: Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě (dále jen škola ) o souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce sochy T. G. Masaryka umístěné ve vstupním vestibulu budovy školy a o souhlas s uzavřením darovací smlouvy, jíž předmětem je nabytí věcného daru do vlastnictví organizace.
Škola obdržela od Muzea města Brna, příspěvkové organizace, IČO 00101427, návrh smlouvy o výpůjčce sochy T. G. Masaryka na dobu určitou. Návrh smlouvy o výpůjčce obsahuje materiál RK-29-2017-53, př. 1.
Dle čl. 2 odst. 2 písm. b) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 09/11 o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 je příspěvková organizace oprávněna uzavřít smlouvu o výpůjčce na majetek, který organizace potřebuje k zajištění účelu, ke kterému je zřízena, na dobu delší než 1 rok pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.
Dále škola obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí věcného daru - dřevěný podstavec pod sochu T. G. Masaryka v celkové hodnotě 4 148 Kč. Závazkem obdarovaného je přijmout věcný dar do svého výlučného vlastnictví. Návrh darovací smlouvy obsahuje materiál
RK-29-2017-53, př. 2.
Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, a to v čl. 2 odst. 2 písm. l).
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě proto požádalo o udělení souhlasu zřizovatele.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-29-2017-53, př. 1 a darovací smlouvy dle materiálu
RK-29-2017-53, př. 2.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-29-2017-53, př. 1;
* s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2017-53, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz