Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-50

RK-29-2017-50.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-29-2017-50
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ I
Zpracoval I. Bromová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jejich zprostředkování těmto organizacím.
V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, oblast prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - výzva Šablony pro SŠ a VOŠ I schválilo MŠMT dotaci:
1. Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ve výši 1 263 070 Kč;
2. Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod ve výši 1 125 316 Kč;
3. Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou ve výši 557 278 Kč;
4. Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí ve výši 881 319 Kč
na financování způsobilých výdajů projektů (celkem 3 826 983 Kč).
MŠMT převede na účet kraje první zálohové platby pro tyto školy v celkové výši 2 296 189,80 Kč (tj. 60 % celkových způsobilých výdajů rozpočtu projektů):
1. Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ve výši 757 842,00 Kč;
2. Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod ve výši 675 189,60 Kč;
3. Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou ve výši 334 366,80 Kč;
4. Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí ve výši 528 791,40 Kč.
Návrh řešení Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:
* zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 296 189,80 Kč (§ 3122 - Střední odborné školy ve výši 1 092 208,80 Kč a § 3127 - Střední školy ve výši 1 203 981,00 Kč)
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz výše uvedeným organizacím na financování způsobilých výdajů projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 2 296 189,80 Kč, která je určena pro příspěvkové organizace zřizované krajem na realizaci projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 - Střední odborné školy ve výši 1 092 208,80 Kč a § 3127 - Střední školy ve výši 1 203 981,00 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 296 189,80 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz :
- Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460, o částku 757 842,00 Kč;
- Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, IČO 60126817, o částku 675 189,60 Kč;
- Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou, IČO 00637696, o částku 334 366,80 Kč;
- Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377, o částku 528 791,40 Kč,
na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-29-2017-50.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín září 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz