Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-44

RK-29-2017-44.doc  RK-29-2017-44pr01.pdf  RK-29-2017-44pr02.doc  RK-29-2017-44pr03.pdf
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-29-2017-44
NázevNávrh na poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno na realizaci projektu Kambala - dobrovolnické centrum - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval J. Bína, M. Beranová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDobrovolnictví se stalo fenoménem, jehož rozvoj kraj dlouhodobě podporuje a každoročně si pro jeho podporu vyčleňuje finanční prostředky. Bezplatná laická pomoc v sociálních službách posiluje spolupráci v přirozené komunitě a je přínosná pro pracovníky v sociálních službách, klienty i pro samotné dobrovolníky.
Dobrovolnické centrum Kambala, Diecézních charita Brno (Oblastní charita Žďár nad Sázavou), využívá v rámci své činnosti ke zkvalitnění sociálních a zdravotních služeb, nejen dobrovolníky pod dohodou, ale i dobrovolníky, kteří vypomáhají jednorázově. Předmětem žádosti je zajištění části financování dobrovolnického centra zaměřeného na jednorázové dobrovolníky, které nebylo zafinancováno v rámci Výzvy k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina do Programu pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2017 .
Dotace bude použita na zajištění dobrovolníků koordinátorem, kteří pomáhají v sociálních a zdravotních službách a podílí se na zlepšení veřejného povědomí o těchto službách jednorázově. Jednorázoví dobrovolníci přicházejí do sociálních služeb pomoci imobilním klientům s přesuny po sociálním zařízení, např. doprovod v interiéru i zahradních prostorech zařízení denních stacionářů či domovu klidného stáří. Dobrovolník se věnuje po celou dobu uživateli sociálních služeb. Dále si tito dobrovolníci připravují hudebně-dramatické programy pro uživatele sociálních služeb, kterým zpestří pobyt v těchto zařízeních. V rámci rozšíření povědomí o sociálních službách pomáhají jednorázoví dobrovolníci s přípravou propagačních akcí sociálních a zdravotních služeb (akce např.: Den Žďáru, Den zdraví, Den dětí, Truck show, Funny Fest). Jedná se o předpokládaných 1.550 hodin dobrovolníků. Dobrovolníci pomáhají dle potřeby v zařízeních Oblastní charity Žďár nad Sázavou i spolupracujících organizací bez nároku na finanční odměnu. Tento rozsah práce nebyl v původním dotačním řízení zohledněn z důvodu nejasné interpretace charakteru jednorázové dobrovolnické činnosti uvedené v žádosti.
Individuální žádost o dotaci ze dne 15. 6. 2017 je připojena v materiálu RK-29-2017-44, př. 1.
Návrh řešení Dne 25. srpna 2017 se na svém jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina zabývala individuální žádostí o dofinancování dobrovolnického centra Kambala, Oblastní charita Žďár nad Sázavou.
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina doporučila poskytnout dotaci ve výši 93 000 Kč dle materiálu RK-29-2017-44, př. 2 (smlouva o poskytnutí dotace). Důvodem je, že s tímto doplatkem bude celková podpora dobrovolnického centra Kambala stanovena podle stejného principu jako u ostatních dobrovolnických center, tj. 60 Kč podpory připadající na jednu hodinu dobrovolnické práce.
Dotace Diecézní charitě Brno na realizaci projektu Kambala - dobrovolnické centrum bude poskytnuta z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti.
StanoviskaUsnesení 024/06/2017/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje poskytnout Diecézní charitě Brno (Oblastní charitě Žďár nad Sázavou) na provoz dobrovolnického centra dotaci ve výši 93 000 Kč.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID: O02277.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (ÚZ 00512) o částku 30 880 Kč při současném snížení § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (ÚZ 00513) o částku 30 880 Kč;
rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 93 000 Kč Diecézní charitě Brno na realizaci projektu Kambala - dobrovolnické centrum dle materiálu RK-29-2017-44, př. 2;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2017-44, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz