Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-25

RK-29-2017-25.doc  RK-29-2017-25pr01.pdf
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-29-2017-25
NázevProjektový záměr - CEF TELECOM - eHealth 2017 NIX-ZD.CZ II - Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice - ePreskripce a eDispenzace
Zpracoval K. Jiráková, P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuPracovní program CEF (Nástroj pro propojení Evropy) je klíčovým EU instrumentem pro poskytnutí spolufinancování projektů zaměřených na zavedení nebo zlepšení přeshraniční výměny zdravotnických dat mezi členskými státy EU.
V rámci tohoto pracovního projektu již realizujeme projekt NIX-ZD.CZ - Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví (eHealth) v České republice, jehož cílem je vybudování Národního kontaktního místa (brány) pro eHealth pro Českou republiku a zapojení České republiky do celoevropského mechanismu výměny zdravotnických dat pro službu pacientský souhrn (patient summary) jako země přijímající i poskytující.
V letošním roce Evropská komise opět otevřela výzvu na eHealth v rámci fondu CEF pro členské země, které se ještě žádost nepodali. Podat žádost mohou rovněž členské státy, které se sice už do finančního mechanismu CEF zapojili, ale přihlásili se k pouze jedné službě.
Vzhledem k tomu, že Česká republika financování CEF využívá pro zavedení přeshraničních služeb ve smyslu předávání pacientský souhrnu pro případy neplánované zdravotnické péče, má nyní možnost podat si do této výzvy žádost na realizaci přeshraničních služeb ePreskripce/eDispenzace v rámci EU.
Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) bylo dohodnuto, že by bylo smysluplné podat žádost do této výzvy, a to z několika důvodů.
Česká republika / Kraj Vysočina v současné době již má díky výše uvedenému projektu vybudované Národní kontaktní místo pro eHealth pro Českou republiku (provozováno Krajem Vysočina). Nyní probíhá testovací a auditní fáze a tento informační systém by měl vstoupit do ostrého provozu v polovině příštího roku. Informační systém Národního kontaktního místa by byl rovněž využíván pro služby přeshraniční výměnu ePreskripce (eReceptů), i když samozřejmě tato služba má svá technická i nomenklaturní specifika. Nicméně současný projektový tým, který čítá přes dvacet odborníků, je schopen ve spolupráci s odborníky SÚKLu tuto službu naimplementovat, v souladu s doporučeními Evropské komise.
S ohledem na zákonnou povinnost používat elektronickou preskripci od 1. 1. 2018 se jeví jako velmi účelné a praktické využít tuto možnost financování, jakož i současný projektový drajv a nabyté zkušenosti, a poskytnout veřejnosti možnost využívat přeshraniční služby ePreskripce. Věříme, že možnost vyzvednout si léky na základě elektronického receptu vystaveného u českého lékaře v zahraničí (zemích EU) se ukáže být elektronickou službou, kterou veřejnost ocení i reálně využije.
Pokud bude žádost finančně podpořena ze strany Evropské komise, bude Kraj Vysočina na realizaci plánovaných aktivit spolupracovat se zástupci SÚKL a samozřejmě s Ministerstvem zdravotnictví. Kraj Vysočina již se SÚKL aktivně spolupracuje při pilotním projektu plošného zavádění elektronické preskripce v Kraji Vysočina.
Pracovní výzva CEF nabízí možnost spolufinancování ve výši 75 % z uznatelných nákladů.
Návrh řešení Navrhujeme radě schválit projektový záměr dle materiálu RK-29-2017-25, př. 1.
Uložit odboru informatiky předložit žádost o realizaci projektu NIX-ZD.CZ II. do fondu CEF - TELECOM.
V případě schválení projektové žádosti v rámci pracovního programu CEF předložit radě návrh kontraktu projektového konsorcia.
StanoviskaGrémium ředitele: Ř SEP souhlasí s projektovým záměrem, finální stanovisko GŘ bude předloženo na RK.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
projektový záměr dle materiálu RK-29-2017-25, př. 1;
ukládá
odboru informatiky předložit žádost o realizaci projektu NIX-ZD.CZ II. do pracovního programu CEF-TELECOM.
Odpovědnost OI
Termín 30. 9 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz