Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-75

RK-24-2017-75.doc
Číslo materiálu75
Číslo jednacíRK-24-2017-75
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Zpracoval I. Bromová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jejich zprostředkování těmto organizacím.
V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, oblast prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - výzva Šablony pro SŠ a VOŠ I schválilo MŠMT dotaci:
1. Gymnáziu Havlíčkův Brod v celkové výši 1 087 492,00 Kč;
2. Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 v celkové 658 749,00 Kč;
3. Střední škole stavební Třebíč v celkové výši 998 719,00 Kč;
4. Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod v celkové výši 242 256,00 Kč;
5. Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava-Helenín, Hálkova 42 v celkové výši 830 148,00 Kč
na financování způsobilých výdajů projektů.
MŠMT převede na účet kraje první zálohové platby pro tyto školy v celkové výši 2 290 418,40 Kč (tj. 60 % celkových způsobilých výdajů rozpočtu projektů):
1. Gymnáziu Havlíčkův Brod ve výši 652 495,20 Kč;
2. Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 ve výši 395 249,40 Kč;
3. Střední škole stavební Třebíč ve výši 599 231,40 Kč;
4. Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod ve výši 145 353,60 Kč;
5. Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava-Helenín, Hálkova 42 ve výši 498 088,80 Kč.
Návrh řešení Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:
* zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 290 418,40 Kč (§ 3114 ve výši 145 353,60 Kč, § 3121 ve výši 652 495,20 Kč, § 3122 ve výši 498 088,80 Kč a § 3127 ve výši 994 480,80 Kč);
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz výše uvedeným organizacím na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 2 290 418,40 Kč, která je určena pro příspěvkové organizace zřizované krajem na realizaci projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 145 353,60 Kč, § 3121 - Gymnázia o částku 652 495,20 Kč, § 3122 - Střední odborné školy o částku 498 088,80 Kč a § 3127 - Střední školy o částku 994 480,80 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 290 418,40 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz :
- Gymnáziu Havlíčkův Brod, IČO 60126621, o částku 652 495,20 Kč;
- Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČO 60126698, o částku 395 249,40 Kč;
- Střední škole stavební Třebíč, IČO 60418451, o částku 599 231,40 Kč;
- Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593,
o částku 145 353,60 Kč;
- Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava-Helenín, Hálkova 42, IČO 60545976, o částku 498 088,80 Kč,
na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-24-2017-75.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín červenec 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz