Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-72

RK-24-2017-72.doc  RK-24-2017-72pr01.doc
Číslo materiálu72
Číslo jednacíRK-24-2017-72
NázevFinanční příspěvek na realizaci soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO a Cihla k cihle - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uzavření smlouvy se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. za účelem finanční podpory soutěží Stavíme ze stavebnice ROTO a Cihla k cihle .
Kraj Vysočina pořádal již druhý ročník soutěže určené pro žákyně a žáky základních škol Kraje Vysočina Stavíme ze stavebnice ROTO a první ročník soutěže Cihla k cihle . Společnost Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. Kraj Vysočina oslovila s nabídkou finanční podpory soutěží, bližší podmínky spolupráce viz RK-24-2017-72, př. 1.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu z důvodu finančního zabezpečení soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO a Cihla k cihle navrhuje radě kraje uzavřít smlouvu o spolupráci se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. dle materiálu RK-24-2017-72, př. 1 a schválit rozpočtové opatření, kterým budou navýšeny příjmy a výdaje kraje o finanční prostředky přijaté ze smlouvy o spolupráci.
Rozhodnutí o uzavření smlouvy o spolupráci, pokud se nejedná o spolupráci s jiným územním samosprávným celkem nebo mezinárodní spolupráci, je dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci rady kraje.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci na soutěži Stavíme ze stavebnice ROTO a Cihla k cihle se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. IČO : 46973451, dle materiálu
RK-24-2017-72, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 242 000 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 200 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 42 000 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu
RK-24-2017-72, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín prosinec 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz