Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-59

RK-24-2017-59.doc  RK-24-2017-59pr01.xls
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-24-2017-59
NázevNávrh na úpravu čerpání fondu investic u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDomov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, požádal o schválení změny čerpání fondu investic uvedené v příloze č. 1 materiálu RK-24-2017-59. Jedná se o navýšení ceny u již schválené akce - chladící místnost, kdy původně bylo plánováno tuto akci rozložit do více let (projektová a realizační fáze). Protože však tato akce nevyžaduje stavební povolení, bude řešena v roce 2017. K navýšení ceny dochází také u plánované akce - klíčový systém. Celkové čerpání fondu investic tak bude navýšeno o 102 000 Kč. Předpokládaný zůstatek fondu investic bude ke konci roku ve výši 1 036, 68 tis. Kč. Schválené a upravené čerpání fondu investic je uvedeno v materiálu RK-24-2017-59, př. 1. Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, požádal o schválení nové akce - kabelový mycí automat (k zajištění údržby nových protiskluzných povrchů v organizaci) ve výši 60 000 Kč. Protože organizace nebude z fondu investic realizovat opravu (doplnění foukané izolace na půdu - bude v rámci rekonstrukce řešit majetkový odbor), nebude celkové čerpání fondu investic navýšeno. Předpokládaný zůstatek fondu investic bude ke konci roku ve výši 204 tis. Kč. Schválené a upravené čerpání fondu investic je uvedeno v materiálu RK-24-2017-59, př. 1.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje udělit souhlas s úpravou čerpání fondu investic u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace. Udělením souhlasu radou kraje mají příspěvkové organizace vytvořeny podmínky pro realizaci svých investičních záměrů v souladu se závaznými ukazateli schválenými radou kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace, pro rok 2017 dle materiálu RK-24-2017-59, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitel Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace a ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz