Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-56

RK-24-2017-56.doc  RK-24-2017-56pr01.pdf  RK-24-2017-56pr02.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-24-2017-56
NázevProjektový záměr Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace Zkvalitnění sociálních služeb zavedením a ověřením nové metody sociální práce
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace. V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 31. 1. 2017 č. 03/17 (dále jen Pravidla ) žádá Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace o rozhodnutí zařadit projektový záměr do stavu Zařazená akce a zároveň udělit souhlas s předložením projektového záměru.
Cílem projektu je zkvalitnění péče o klienty s demencí v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvková organizace, zavedením nového modelu péče o klienty v zařízení. Vytvoření metodik a vzdělávacích plánů, vybrané zaměstnance v novém modelu péče proškolit. Bližší informace o projektu jsou obsaženy v kartě projektového záměru, která je součástí materiálu jako RK-24-2017-56, př. 1.
Příspěvková organizace v současné době zpracovává ve spolupráci se zástupci Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace projektovou žádost, která vychází s předloženého projektového záměru.
V případě souhlasu s předložením projektové žádosti, dojde k předložení do výzvy č. 03_17_071, název výzvy Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce.
Celkové odhadované náklady jsou plánovány ve výši 2 104 500 Kč. Rozpočet projektu je financován formou rozpadu financování v této výši: 85 % EU, 10 % státní rozpočet a 5 % žadatel. Předpokládané nároky na rozpočet kraje je tedy ve výši 105 225 Kč.
Stanoviska odboru sociálních věcí dle Pravidel jsou uvedena v materiálu RK-24-2017-56, př. 2.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu s Pravidly rozhodnout zařadit akci Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace dle materiálu RK-24-2017-56, př. 1 do stavu Zařazená akce a zároveň souhlasit s předložením projektového záměru v souladu s materiálem RK-24-2017-56, př. 1.
StanoviskaProjektová kancelář: Projektová kancelář Kraje Vysočina, p.o. doporučuje předložení projektu do OPZ SC 2.2.1. - Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Grémium ředitele: Stanovisko bude doplněno na jednání rady kraje.

Odbor ekonomický: Ekonomický odbor bere navrhovaný projekt na vědomí. Případné požadavky na finanční krytí spoluúčasti organizace na projektu je třeba řešit v rámci návrhu rozpočtu kraje na příští rok.

Odbor regionálního rozvoje: Stanovisko bude doplněno na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Zkvalitnění sociálních služeb zavedením a ověřením nové metody sociální práce dle materiálu RK-24-2017-56, př. 1 do stavu zařazená akce v zásobníku akcí k budoucí realizaci;
souhlasí
s předložením projektového záměru v souladu s materiálem RK-24-2017-56, př. 1.
Odpovědnost OSV
Termín 31. 7. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz