Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-47

RK-24-2017-47.doc  RK-24-2017-47pr01.xls  RK-24-2017-47pr02.pdf
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-24-2017-47
NázevMajetkoprávní vypořádání stavby Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává darování pozemků zastavěných chodníky v k. ú. a obci Rouchovany do vlastnictví obce po dokončení stavby Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany .
Obec Rouchovany byla v roce 2013 investorem stavby Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany . Jednalo se o vybudování chodníků s bezbariérovým přístupem o šířce 1,5 m podél silnice II/396. Část pozemků, na kterých se uvedená stavba zrealizovala, je vedena ve vlastnictví Kraje Vysočina.
S obcí Rouchovany byla před zahájením stavby uzavřena smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o budoucí darovací smlouvě na části pozemků par. č. 1104/3, par. č. 1115/1, par. č. 1115/2, par. č. 1115/3 a par. č. 1118 v k. ú. a obci Rouchovany.
Stavba byla zkolaudována v prosinci 2013. Obec požádala OM o majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou chodníků v rozsahu geometrického plánu č. 677-3882/2013 v k. ú. a obci Rouchovany dne 30. 5. 2017.
Na základě tohoto GP by mělo dojít k převodu pozemků dle materiálu RK-24-2017-47, př. 1 do vlastnictví obce Rouchovany.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 1115/2, par. č. 1115/3, par. č. 1115/4 a částí pozemku par. č. 1115/1, dle GP č. 677-3882/2013 nově oddělených jako díly a+b a díl c na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemky dle materiálu RK-24-2017-47, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků na úřední desce a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat nově oddělené pozemky zastavěné chodníky do vlastnictví obce. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV. Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 1115/2, par. č. 1115/3, par. č. 1115/4 a částí pozemku par. č. 1115/1, dle GP č. 677-3882/2013 nově oddělených jako díly a+b a díl c , vše v k. ú. a obci Rouchovany;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-24-2017-47, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz