Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-43

RK-24-2017-43.doc  RK-24-2017-43pr01.pdf
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-24-2017-43
NázevProdej pozemku v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší prodej pozemku zastavěného stavbou vojenské vlečky, která je součástí vojenského areálu 06-17-08 P - Vlečka Náměšť - Sedlec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany.
Na OM se obrátila Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany - Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno se žádostí převod pozemku par. č. 2300/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 142 m2 v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou. Uvedený pozemek je zastavěn stavbou vojenské vlečky, která je aktivně využívána složkami armády ČR k dopravě pohonných hmot na Leteckou základnu Náměšť nad Oslavou.
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ĆR má zájem na uspořádání majetkoprávního stavu stavby a pozemku a z tohoto důvodu žádá o převod do vlastnictví ČR - příslušnost hospodařit pro Ministerstvo obrany. Vzhledem zastavění pozemku vlečkou je uvedený pozemek pro kraj, resp. Krajskou správu a údržbu silnic nepotřebný a KSUSV požádala o převod tohoto pozemku z vlastnictví kraje.
OM zajistil vyhotovení znaleckého posudku jak na cenu úřední, tak na cenu v místě a čase obvyklou. Podle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem Ing. Vladimírem Konvalinou činí cena zjištěná podle oceňovacího předpisu 4 470,- Kč (tj. 31,48 Kč/m2) a cena v místě a čase obvyklá činí 9 940 Kč (tj. 70 Kč/m2).
Návrh řešení OM navrhuje pozemek par. č. 2300/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 142 m2 v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou převést do vlastnictví žadatele.
Kraj ani KSUSV nemůže uvedený pozemek vzhledem k jeho zastavěnosti vojenskou vlečkou užívat a z tohoto důvodu navrhuje jeho převod do vlastnictví ČR - Ministerstva obrany.
Úplatný převod za cenu v místě a čase obvyklou je v souladu s Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku, neboť vlastníkem vojenské vlečky a sousedních pozemků je ČR - Ministerstvo obrany. K této ceně bude připočtena úhrada za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 000 Kč. Pozemek bude následně dodatkem zřizovací listiny KSUSV vyjmut z hospodaření této organizace.
Podmínka převodu zveřejnění záměru prodeje na úřední desce krajského úřadu proběhlo ve dnech 24. 2. - 27. 3. 2017.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.
Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést za cenu v místě a čase obvyklou požadovaný pozemek z vlastnictví kraje do vlastnictví ČR - příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany.
StanoviskaUsnesením 0349/07/2017/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodeje pozemku par. č. 2300/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 142 m2 v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou z vlastnictví kraje do vlastnictví ČR - příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany, příslušnost k organizační složce právnické osoby - pro Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ĆR - Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Třebíč i ODSH souhlasí s úplatným převodem pozemku par. č. 2300/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 142 m2 v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 2300/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 142 m2 v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ČR - příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany, příslušnost k organizační složce právnické osoby - pro Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany - Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno za kupní cenu ve výši 9 940 Kč s tím, že k této ceně bude připočtena úhrada za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 000 Kč.
Odpovědnost OM
Termín 12. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz