Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-26

RK-24-2017-26.doc  RK-24-2017-26pr01.doc  RK-24-2017-26pr02.pdf
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-24-2017-26
NázevZměna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o úpravě předmětu pronájmu nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina užívaného Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací na základě nájemní smlouvy.
Rada kraje schválila svým usnesením 586/19/2003/RK ze dne 3. 6. 2003 mimo jiné i Smlouvu o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (jako pronajímatelem) a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací (jako nájemcem).
Kraj Vysočina je investorem stavby Domov pro seniory Havlíčkův Brod - Demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu . Jedná se o akci předcházející stavbě Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba . Před zahájením přístavby byla provedena demolice stávajícího plicního pavilonu nemocnice, přeložky některých inženýrských sítí a parkoviště a komunikace v části areálu nemocnice. Pavilon 10 se demoluje z důvodu uvolnění prostoru pro přístavbu domova pro seniory. Pavilon byl pronajat na základě výše uvedené Smlouvy o nájmu nemovitostí. V současné době je pavilon 10 zdemolován, stavební úřad potvrdil jeho neexistenci a budova je vymazána z katastru nemovitostí.
Předmět nájmu je potřebné změnit a aktualizovat.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít Dodatek č. 11 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-24-2017-26, př. 1, kterým jsou z předmětu pronájmu vyjmuty nemovitosti, které jsou dotčeny změnou, tj. budova pavilonu 10 - plicního č.p. 2620 a pozemek par. č. st. 772 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 853 m2, v současné době po demolici označený v katastru nemovitostí jako pozemek par. č. 4341 v k.ú. Havlíčkův Brod,
Provedené změny v předmětu nájmu nemají zásadní vliv na roční výši nájemného, které bylo sjednáno mezi nemocnicí (jako nájemcem) a krajem (jako pronajímatelem).
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s uzavřením dodatku nájemní smlouvy dle materiálu
RK-24-2017-26, př. 1.

Odbor zdravotnictví nemá k předloženému materiálu připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 11 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-24-2017-26, př. 1;
Odpovědnost ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor majetkový
Termín 31. 7. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz