Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-14

RK-24-2017-14.doc  RK-24-2017-14pr01.doc  RK-24-2017-14pr02.xls  RK-24-2017-14pr03.xls  RK-24-2017-14pr04.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-24-2017-14
NázevRozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava příspěvku na provoz u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
Zpracoval M. Skryjová, I. Schallnerová, L. Seidl
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuNařízením vlády č. 168/2017 Sb. ze dne 31. 5. 2017, kterým se změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, došlo s účinností od 1. 7. 2017 k úpravě platových tarifů zaměstnanců zařazených v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu.
Vyčíslení dopadů výše uvedeného nařízení vlády v oblasti kultury a cestovního ruchu je obsaženo v materiálu RK-24-2017-14, př. 1.
Vzhledem k termínu schválení výše uvedeného nařízení vlády nebylo možno navýšení platů u příspěvkových organizací zohlednit v příspěvku na provoz pro rok 2017 v rámci rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2017.
Návrh řešení Finanční krytí schváleného navýšení platů zaměstnanců kulturního sektoru není ze strany státu nijak kompenzováno, vyjma zvažovaného navýšení rozpočtu Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů MK ČR, které by v případě jeho schválení Vládou ČR pokrylo zvýšené mzdové náklady Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace v roce 2017. Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu nemají dostatek finančních prostředků, aby navýšení platů mohly pokrýt z vlastních zdrojů. Případné zavedení razantních úsporných opatření by zásadně omezilo činnost organizací a negativně ovlivnilo rozsah a kvalitu jimi poskytovaných veřejných služeb.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po projednání s Ing. Janou Fischerovou, CSc., náměstkyní hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů navrhuje radě kraje schválit na kapitole Kultura příslušná rozpočtová opatření u § 3314 - Činnosti knihovnické, § 3315 - Činnost muzeí a galerií a § 2143 - Cestovní ruch za účelem pokrytí dopadů vyvolaných úpravou platových tarifů podle nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě do hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Zároveň se navrhuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. schválit u příspěvkových organizací zřizovaných krajem v odvětví kultury a cestovního ruchu změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz dle materiálu
RK-24-2017-14, př. 2 a uložit ředitelům těchto organizací zapracovat zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz a nově stanoveného závazného ukazatele Limit prostředků na platy dle materiálu RK-24-2017-14, př. 3 do rozpočtů a plánů (finančních plánů) příspěvkových organizací na rok 2017.
Potřebné pokrytí navýšení platů u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace by se řešilo v návaznosti na případné schválení či zamítnutí navýšení rozpočtu Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů MK ČR.
StanoviskaOdbor ekonomický: aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 37 598 tis. Kč.

Podpory byly zaevidovány v systému eDotace - ID O01948-06, O01948-07 a O019492-01.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura za účelem řešení dopadů úpravy platových tarifů podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje dle materiálu RK-24-2017-14, př. 2;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz v rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-24-2017-14, př. 2 k pokrytí zvýšených osobních nákladů v důsledku úpravy platových tarifů podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
stanoví
závazný ukazatel Limit prostředků na platy pro příspěvkové organizace na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2017 navýšený za účelem pokrytí dopadů vyvolaných úpravou platových tarifů s účinností od 1. 7. 2017 dle materiálu RK-24-2017-14, př. 3.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
Termín 30. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz