Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-03

RK-24-2017-03.doc  RK-24-2017-03pr01.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-24-2017-03
NázevNávrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - zvýšení příspěvku pro účely zprovoznění systému elektronické preskripce (eRecept) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová, P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuS ohledem na blížící se zákonnou povinnost zavedení eReceptu se Kraj Vysočina rozhodl zapojit do pilotního projektu se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Cílem pilotního projektu je zapojení poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících zdravotní péči v rámci Kraje Vysočina do systému elektronické preskripce tak, aby byl zajištěn hladký přechod a provoz systému eReceptu od 1. 1. 2018, tak jak to předpokládá zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech.
V rámci příprav na pilotní provoz odbor informatiky provedl analýzu nákladů souvisejících se zavedením systému eReceptu v jednotlivých krajských nemocnicích - předpokládané náklady zahrnovaly náklady na doplnění modulu pro elektronickou preskripci do nemocničních informačních systémů (dále jen NIS ), náklady na pořízení kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis, čipové karty pro uložení certifikátu a čtečky/tokeny pro karty.
Rada kraje usnesením č. 0794/16/2017/RK schválila investiční příspěvek v jednotné výši 500 tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících se zapojením do systému elektronické preskripce pro každou nemocnici zřizovanou Krajem Vysočina.
Vzhledem k tomu, že Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) využívá NIS, jehož technologická platforma je přibližně 20 let stará, nedisponuje funkcionalitou pro elektronické podepisování a její nasazení je značně komplikované, je nabídková cena dodavatele na úpravu NIS pro nemocnici násobně vyšší oproti nabídkám pro ostatní nemocnice zřizované krajem, které využívají systémy novější.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví ve spolupráci s odborem informatiky navrhuje radě kraje schválit zvýšení příspěvku pro nemocnici ve výši 500 000 Kč určeného na realizaci pilotního projektu eRecept.
Nemocnice využije zvýšení příspěvku na rozšíření funkcionality NIS z důvodu vyšší nabídkové ceny na úpravu velmi zastaralého systému.
Jakékoliv další náklady na zavedení elektronické preskripce v nemocnici budou představovat finanční spoluúčast nemocnice.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako investiční příspěvek a příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina a změnu závazných ukazatelů u nemocnic.
Kontrola využití finanční podpory bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 činí 18 714 tis. Kč.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01954-34 (RK-24-2017-03, př. 1).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o částku 98 950 Kč a ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o částku 401 050 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy (ÚZ 00502) o částku
500 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 98 950 Kč za účelem úhrady výdajů souvisejících se zapojením organizace do systému elektronické preskripce (úprava NIS);
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 401 050 Kč za účelem úhrady výdajů souvisejících se zapojením organizace do systému elektronické preskripce (úprava NIS).
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor informatiky, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 1. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz