Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-51

RK-21-2016-51.doc  RK-21-2016-51pr01.pdf  RK-21-2016-51pr02.pdf  RK-21-2016-51pr03.doc  RK-21-2016-51pr04.pdf
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-21-2016-51
NázevSpolečný postup při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuZačátkem června 2016 proběhlo společné jednání zástupců Asociace krajů ČR (dále jen AKČR) a Ministerstva dopravy ČR (dále jen MD), které bylo vyvoláno žádostí ministra dopravy ve věci zajištění zimní údržby silnic I. třídy po 1. 5. 2017. Žádost ministra dopravy je přílohou materiálu RK-21-2016-51, př. 1. AKČR a MD se dohodly, že pro zajištění zimní údržby silnic I. třídy primárně upřednostňují uzavření veřejnoprávní smlouvy s dotyčnými kraji. Dopis předsedy AKČR hejtmanům krajů je přílohou materiálu RK-21-2016-51, př. 2. Podmínkou uzavření těchto smluv je novela § 9 odst. 3) zákona č. 13/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kterou zpracuje a připraví MD. Návrh novely zákona je přílohou materiálu RK-21-2016-51, př. 3. MD při jednání upozornilo, že v období, kdy bude probíhat projednávání a schvalování výše uvedeného legislativního návrhu, se musí chovat jako řádný hospodář a předvídat, že by mohlo případně dojít k neschválení nebo časové prodlevě účinnosti zákona. Z tohoto důvodu, bude MD pokračovat v přípravě výběrového řízení na zajištění zimní údržby silnic I. třídy po 1. 5. 2017.
Na závěr jednání byly společně odsouhlaseny teze znění Memoranda o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy (dále jen memorandum), které shrnují výsledky jednání s časovou osou navrženého postupu. Návrh textu memoranda byl předložen v rámci AKČR všem krajům k podání připomínek do 15. 6. 2016 a bude projednán na jednání Komise pro dopravu AKČR dne 17. 6. 2016. Předběžný návrh Memoranda o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy je přílohou materiálu RK-21-2016-51, př. 4.
Dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhoduje o spolupráci kraje s jinými kraji zastupitelstvo kraje.
Návrh řešení Na základě výše uvedeného předloženého materiálu odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje:
- vzít na vědomí informace o návrhu společného postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy po 1. 5. 2017.
- uložit hejtmanovi kraje dojednat finální text Memoranda o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy ,
- uložit hejtmanovi kraje předložit podepsané Memorandum o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy Zastupitelstvu Kraje Vysočina na vědomí, a to na jeho nejbližším jednání, v případě zásadní změny obsahu Memoranda svolat mimořádné zasedání zastupitelstva kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí informace o návrhu společného postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy po 1. 5. 2017;
* uložit hejtmanovi kraje dojednat finální text Memoranda o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy ;
* uložit hejtmanovi kraje předložit podepsané Memorandum o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy Zastupitelstvu Kraje Vysočina na vědomí, a to na jeho nejbližším jednání, v případě zásadní změny obsahu Memoranda svolat mimořádné zasedání zastupitelstva kraje.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz