Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-49

RK-21-2016-49.doc  RK-21-2016-49pr01.doc  RK-21-2016-49pr02.pdf
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-21-2016-49
NázevZáměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace - definice gastronomického provozu kavárny s omezeným restauračním provozem
Zpracoval L. Seidl
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina usnesením 1740/28/2015/RK ze dne 29. 9. 2015 (RK-28-2015-39) schválila záměr nového využití prostor v 1. a 2. NP budovy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace a rozhodla zařadit do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 Kultura novou akci Horácké divadlo Jihlava - divadelní kavárna, zkušebna a uložila odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a odboru majetkovému zajistit zpracování stavebního záměru této akce obsahujícího technické řešení a vyčíslení předpokládaných výdajů na její realizaci a předložit zpracovaný stavební záměr radě kraje k projednání.
Dne 5. 6. 2016 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKPPCR) od ředitele Horáckého divadla Jihlava (HDJ) definici gastronomického provozu kavárny s omezeným restauračním provozem - viz materiál RK-21-2016-49, př.1. Tento dokument byl HDJ zpracován na žádost odboru majetkového (OM) v souvislosti s probíhající přípravou dokumentace pro provedení stavby Horácké divadlo Jihlava - divadelní kavárna, zkušebna . Dle předložené definice gastronomického provozu kavárny s omezeným restauračním provozem by kavárna měla umožnit nabízet kompletní nabídku sortimentu pro provoz kavárny, cateringové služby v omezeném rozsahu převážně v rámci budovy divadla, zpracování a výdej omezeného množství minutkových pokrmů a výrobků studené kuchyně. V závislosti na možnostech navrhované varny by bylo vhodné, aby provoz umožnil výrobu hotových pokrmů pro polední nabídku, tj. výroba maximálně 2 druhů menu v omezeném časovém úseku.
V reakci na obdrženou definici gastronomického provozu kavárny s omezeným restauračním provozem odbor majetkový dne 9. 6. 2016 vyjádřil obavy, že požadavky Horáckého divadla Jihlava jsou v rozporu s usnesením 1740/28/2015/RK, že nové požadavky překračují zadání dle materiálu RK-28-2015-39, a že OM nemůže do schválení v RK dále pokračovat v rozpracovanosti projektové dokumentace (gastro).
Ředitel HDJ a OKPPCR vnímá předmětnou definici pouze jako doplnění a rozšíření původního záměru schváleného výše uvedeným usnesením rady kraje, vedoucí k dalšímu zatraktivnění prostor a rozšíření nabídky služeb bez výrazného finančního dopadu k původní variantě.
Návrh řešení OKPPCR s definicí gastronomického provozu kavárny s omezeným restauračním provozem HDJ souhlasí. Širší nabídka zvýší atraktivitu prostoru kavárny pro potenciální nájemce, což přímo souvisí s výší nájemného. OKPPCR upozorňuje rovněž na fakt, že samotné HDJ má více než 70 zaměstnanců, pro které nabídka poledního stravování může být zajímavá.
Z výše uvedeného důvodu odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit definici gastronomického provozu kavárny s omezeným restauračním provozem dle materiálu RK-21-2016-49, př. 1.
StanoviskaStanovisko odboru majetkového:

OM upozorňuje na nevyjasněnost provozních a investičních nákladů celé akce.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
definici gastronomického provozu plánované divadelní kavárny s omezeným restauračním provozem v prostorách Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-21-2016-49, př. 1;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a odboru majetkovému pokračovat v práci dle usnesení 1740/28/2015/RK ze dne 29. 9. 2015.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor majetkový, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 30. 9. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz