Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-47

RK-21-2016-47.doc  RK-21-2016-47pr01.pdf  RK-21-2016-47pr02.pdf
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-21-2016-47
NázevDokumenty požadované Státním fondem životního prostředí České republiky k ukončení 1 samostatné akce realizované v rámci projektu Biodiverzita II.
Zpracoval J. Janová
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila usnesením č. 1425/27/2011/RK předložení projektu Biodiverzita II. do Operačního programu Životní prostředí. Realizace a financování projektu byly schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0428/05/2011/ZK, 0324/04/2013/ZK. Projekt se nachází ve stavu udržitelnosti.
Tento materiál se zabývá formálním ukončením 1 samostatné akce realizované v rámci projektu Biodiverzita II. , konkrétně se jedná o akci Biodiverzita II. - PR Pařez .
Tato akce byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí (níže jen OPŽP ), prioritní osy 6, oblast podpory 6.2 Podpora biodiverzity. V rámci uvedené akce byla na území přírodní rezervace Rybník Pařez realizována asanační opatření, která byla navržena tak, aby byla lokalita chráněna před nežádoucími sukcesními změnami, další destrukcí či dokonce zánikem. Bylo provedeno zejména odstranění sedimentu ze zátopy rybníka a částečná oprava hráze za účelem zajištění dostatečných úkrytových možností pro populaci raka říčního, který je předmětem ochrany přírodní rezervace (původní stav rybníka tuto populaci velmi negativně ovlivňoval). Dále bylo provedeno vykácení nežádoucích náletových dřevin a asanační kosení dlouhodobě neobhospodařovaných ploch. Realizační práce byly dokončeny v průběhu roku 2015.
V rámci ukončení projektu jsou nyní radě kraje předkládány materiály, jejichž schválení a předložení řídícímu orgánu OPŽP (tj. Státnímu fondu životního prostředí České republiky, dále jen SFŽP ČR ) posune proces zpracování dokumentů (workflow) závěrečného vyhodnocení akce do dalšího stupně. Závěrečná monitorovací zpráva pro výše uvedenou akci, která je přílohou tohoto materiálu (RK-21-2016-47, př. 1), byla v tomto znění již elektronicky vyplněna v informačním systému (IS) BENE-FILL. Zde byla zkontrolována a odsouhlasena pracovníky řídícího orgánu OPŽP a nyní má být SFŽP ČR zaslána fyzicky podepsaná statutárním zástupcem příjemce podpory. Dalším dokumentem, předkládaným v podobě přílohy tohoto materiálu (RK-21-2016-47, př. 2) je formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP , který je třeba rovněž potvrdit a odeslat pracovníkům řídícího orgánu.
Po ukončení realizace zůstává akce po dobu udržitelnosti i nadále monitorována prostřednictvím tzv. průběžných provozních monitorovacích zpráv vyplňovaných v prostředí IS BENE-FILL, které jsou podávány 1x ročně vždy za období předcházejícího roku.
Závěrečná monitorovací zpráva a formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP pro ostatní 3 akce projektu Biodiverzita II. byly již radě kraje předloženy na jednání č. 15/2016.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit znění Závěrečné monitorovací zprávy, která byla v tomto znění již elektronicky vyplněna a odeslána v prostředí informačního systému (IS) BENE-FILL a následně též schválena pracovníky řídícího orgánu OPŽP. Dále prohlásit skutečnosti uvedené v Závěrečné monitorovací zprávě a dokumentu: ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP .
StanoviskaČlenové grémia ředitele berou závěrečnou monitorovací zprávu na vědomí.

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Závěrečnou monitorovací zprávu dle materiálu RK-21-2016-47, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-21-2016-47, př. 2;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství předložit závěrečnou monitorovací zprávu a formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP dle materiálu RK-21-2016-47, př. 2 na řídící orgán Operačního programu Životní prostředí.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz