Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-42

RK-21-2016-42.doc  RK-21-2016-42pr01.xls  RK-21-2016-42pr02.pdf  RK-21-2016-42pr03.pdf
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-21-2016-42
NázevPoskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, E. Volavková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje vyhlásilo na svém jednání dne 29. 3. 2016 Výzvu k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina do Programu pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2016. V rozpočtu Kraje Vysočina je zahrnuto 2 394 000 Kč na podporu dobrovolnictví, které kraj dlouhodobě podporuje. Bezplatná laická pomoc v sociálních službách posiluje spolupráci v přirozené komunitě a je přínosná pro pracovníky v sociálních službách, pro klienty i pro samotné dobrovolníky. Výzva i kritéria, která v ní byla stanovena, byla určena k tomu, aby kraj ze svého rozpočtu podpořil projekty, které nabízejí rozvoj dobrovolnictví směřující ke zlepšení a posílení sociální soudržnosti obyvatel regionu a k rozšíření sociálních služeb o nabídku činností, které nelze zabezpečit prostřednictvím profesionálních pečovatelů, ale znamenají přínos pro kvalitu života uživatelů. Především byl stanoven minimální počet dobrovolnických hodin, které má centrum zabezpečit. Významné jsou také požadavky na systémovost zabezpečení dobrovolnické práce a na spolupráci s jinými poskytovateli sociálních služeb. Rozvoj neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby především ve městech a obcích Kraje Vysočina je určen pro obyvatele, jejichž potřebu pomoci nelze řešit prostřednictvím profesionálních služeb, hlavně pečovatelské služby, s cílem zabezpečit související sociální poradenství ve smyslu zprostředkování informací o sociálních službách a případné zprostředkování péče jiné fyzické osoby.
Na základě uvedené výzvy měli žadatelé v termínu do 16. 5. 2016 možnost podávat žádosti na tiskopisu, který vyžaduje uvedení popisu projektu a jeho aktivit, systému spolupráce v místní komunitě včetně výčtu spolupracujících organizací a institucí, uvedení statistických dat za předchozí kalendářní rok realizace projektu (počet dobrovolníků, množství odpracovaných dobrovolnických hodin, počet obcí, v nichž je zajištěna dobrovolnická a neformální pomoc, množství fyzických osob, jimž projekt přináší pomoc), dále předpokládaný rozvoj projektu, rozpočet včetně předpokládaných příjmů, z nichž bude projekt financován, personální zabezpečení projektu, výši požadované dotace z rozpočtu kraje (max. 400 000 Kč) a výši vlastní spoluúčasti (min. 30 % v případě žádosti do 300 000 Kč a v případě žádostí vyšší než 300 000 Kč možnost nižšího podílu, min. však 90 000 Kč) a další informace ke způsobu fungování dobrovolnického centra a zabezpečení dobrovolnické práce.
Na základě této výzvy byly shromážděny žádosti a jmenována hodnotící komise, která provedla vyhodnocení žádostí a zpracování návrhů na poskytnutí dotací. Jednání komise proběhlo dne 30. 5. 2016 a návrhy komise byly následně zpracovány. Komise posoudila splnění podmínek stanovených výzvou a kritérií pro posuzování projektů a navrhla výši dotace kraje. V dotačním řízení bylo podáno celkem 10 žádostí. Tři žadatelé, a to FOKUS Vysočina, STŘED, z. ú. a Háta, o. p. s., byli na základě usnesení hodnotící komise vyzváni k doplnění žádosti, a to do 6. 6. 2016. V případě FOKUSu Vysočina a STŘED, z. ú. se jednalo o uvedení chybné částky minimálního podílu příjemce dotace, kdy obě organizace v termínu doplnění zaslaly, u organizace Háta, o. p. s. se jednalo o vyzvání k doplnění více nedostatků, tato organizace v termínu vyjádření nezaslala. Žádost Háty, o. p. s. byla hodnotící komisí vyřazena pro nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace. 9 projektů schválila hodnotící komise pro podpoření dotací z rozpočtu kraje. Z doporučení hodnotící komise byl zpracován návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby uvedený v materiálu
RK-21-2016-42, př. 1. Materiály z dotačního řízení (žádosti a zápisy z jednání hodnotící komise) jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru sociálních věcí.
Návrh řešení Hodnotící komise doporučila poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby ve výši 2 300 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti dle materiálu RK-21-2016-42, př. 1. Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvou o poskytnutí dotace dle materiálu RK-21-2016-42, př. 2.
StanoviskaOdbor ekonomický: Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016, v kapitole Sociální věci, § 4399 je uvažována částka 2 394 tis. Kč na podporu dobrovolnictví (UZ 00512).

Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01647.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 2 300 000 Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu RK-21-2016-42, př. 1;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
RK-21-2016-42, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz