Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-41

RK-21-2016-41.doc  RK-21-2016-41pr01.pdf  RK-21-2016-41pr02.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-21-2016-41
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení
Zpracoval L. Novotná, E. Herzánová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuRadě Kraje Vysočina je předkládána žádost o poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků na podporu, zachování a rozvoj činnosti Horáckého folklorního sdružení na Vysočině v roce 2016.
Zástupci Horáckého folklorního sdružení se obrátili na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu s žádostí o poskytnutí dotace na zajištění činnosti Horáckého folklorního sdružení v roce 2016, viz materiál RK-21-2016-41, př. 1. Finanční podpora na zachování a rozvoj činnosti byla Horáckému folklornímu sdružení udělena též v roce 2014 a 2015. Stěžejní aktivity realizované sdružením z poskytnuté dotace Kraje Vysočina v roce 2015 jsou součástí žádosti, viz materiál RK-21-2016-41, př. 1.
Horácké folklorní sdružení působí na Vysočině od roku 1991, v rámci své činnosti spolupracuje a metodicky podporuje folklorní soubory a spolky na území kraje, spolupracuje s Ministerstvem kultury, zejména s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS), a dalšími celostátními i regionálními kulturními organizacemi a institucemi. Činnost Horáckého folklorního sdružení je zaměřena zejména na uchování, podporu a prezentaci horáckého folkloru, lidového tance a písní, místních tradic, velký důraz je kladen na práci s dětmi všech věkových kategorií. Součástí činnosti je příprava a spolupořádání festivalů a přehlídek. Bližší informace jsou obsaženy v materiálu RK-21-2016-41, př. 1.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po projednání s RNDr. Marií Kružíkovou, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci Horáckému folklornímu sdružení ve výši 200 000 Kč na celoroční činnost na rok 2016 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle materiálu RK-21-2016-41, př. 2. Finanční prostředky jsou zapracovány ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, na kapitole Kultura.
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana: Souhlasí s navrženou publicitou dle materiálu RK-21-2016-41, př. 2.

Odbor ekonomický: Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016, v kapitole Kultura, § 3319 je počítáno s finančními prostředky na zajištění činnosti Horáckého folklorního sdružení.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01753.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury Horáckému folklornímu sdružení, se sídlem Vrchlického 19, 586 01 Jihlava, IČO 60545721, dle materiálu RK-21-2016-41, př. 2;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-21-2016-41, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz