Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-40

RK-21-2016-40.doc  RK-21-2016-40pr01.pdf  RK-21-2016-40pr02.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-21-2016-40
NázevDodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval M. Čáp
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu č. CZ.1.07/1.3.02/02.0026, který byl realizován v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ).
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení grantových programů obdržel žádost o změnu Smlouvy o realizaci grantového projektu od spolku IMPULS TŘEBÍČ, Okružní 935, 674 01 Třebíč IČO: 26652366, který realizoval projekt reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0026 Program pro zvýšení jazykových a metodických kompetencí pedagogů vyučujících anglický jazyk na 2. stupni základních škol .
Cílem uvedeného projektu byl rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání, podpora rozvoje klíčových dovedností a zajištění kvality vzdělávání pedagogických pracovníků.
Změna Smlouvy o realizaci grantového projektu se týká snížení plánovaných hodnot monitorovacích indikátorů v době udržitelnosti projektu (06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů, 07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb, 07.41.10 Počet podpořených klientů služeb, 07.46.00 Počet úspěšně podpořených osob,) - blíže viz Žádost o schválení podstatných změn projektu, která tvoří materiál
RK-21-2016-40, př. 1.
Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu projektu (dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK), je nutné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě o realizaci grantového projektu.
Výše uvedenými změnami se nemění účel dotace.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení grantových programů výše uvedené požadované změny posoudil s ohledem na pravidla OP VK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0026 dle materiálu RK-21-2016-40, př. 2.
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém jednání dne 12. 5. 2009 usnesením č. 0205/03/2009/ZK zmocnilo Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů OP VK ( Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 dle materiálu ZK-03-2009-49, př. 1; uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0079 dle materiálu
ZK-03-2009-49, př. 3; zmocňuje Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů: č. CZ.1.07/1.1.01 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji vysočina, č. CZ.1.07/1.2.02 - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina a č. CZ.1.07/1.3.02 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. ).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0026 dle materiálu RK-21-2016-40, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 7. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz