Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-35

RK-21-2016-35.doc  RK-21-2016-35pr01.doc  RK-21-2016-35pr02.doc  RK-21-2016-35pr03.doc  RK-21-2016-35pr04.doc  RK-21-2016-35pr05.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-21-2016-35
NázevVeřejná zakázka na služby Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby .
Hlavním cílem veřejné zakázky je pokračování projektové přípravy záměru výstavby nové budovy Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Předmětem veřejné zakázky je vypracování dalších stupňů projektové dokumentace (dokumentace pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby), výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení a výkonu autorského dozoru budoucí stavby. OM zahájil projektovou přípravu této akce přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování návrhu stavby, dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby projekční kanceláři Ing. Milan Stejskal, Česká Bělá 131, 582 61 Česká Bělá, IČO 63584719. V současné době je podána žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu. Návrh obsahuje budovu KKV, kde jako investor bude Kraj Vysočina, a sousední budovu dvoupodlažního objektu parkoviště pro osobní automobily, kde bude investorem město Havlíčkův Brod.
Zpracovaná projektová dokumentace (dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby) člení stavbu na jednotlivé stavební objekty, které budou realizovány jednotlivými investory tj. Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod. Pro další postup v projektové přípravě je proto nezbytné připravit zadávací řízení na veřejnou zakázku za zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby byla stanovena v souladu se zkušenostmi se zadáváním veřejných zakázek obdobného předmětu plnění, znalostí trhu a s ohledem na předpokládaný objem investičních nákladů stavby (cca 170 mil. Kč vč. DPH) ve výši 3 700 000 Kč bez DPH - vzhledem k finančnímu limitu stanovenému zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen ZVZ) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o způsobu zadávání veřejné zakázky na služby Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 ZVZ v souladu s Výzvou k podání nabídky a Zadávací dokumentací dle materiálu
RK-21-2016-35, př. 1,
* schválit seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle materiálu
RK-21-2016-35, př. 2,
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-21-2016-35, př. 3,
* jmenovat hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-21-2016-35, př. 4.

K provedení zadávacího řízení se navrhují tyto termíny:
Odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení a k podání nabídky: do 17. 6. 2016
Lhůta pro podání nabídek: min. 15 dnů ode dne odeslání výzvy k podání nabídky
Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky na veřejnou zakázku budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny bez DPH, kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena.
StanoviskaRada kraje schválila usnesením 1033/20/2016/RK stavební záměr Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV.

Stanovisko: OKPPCR doporučuje realizaci veřejné zakázky a souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na služby Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 ZVZ v souladu s Výzvou a Zadávací dokumentací dle materiálu RK-21-2016-35, př. 1;
schvaluje
seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle materiálu RK-21-2016-35, př. 2;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-21-2016-35, př. 3;
* hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-21-2016-35, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz