Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-31

RK-21-2016-31.doc  RK-21-2016-31pr01.xls  RK-21-2016-31pr02.xls  RK-21-2016-31pr03.pdf  RK-21-2016-31pr03a.pdf
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-21-2016-31
NázevUzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Perknov - most ev. č. 150-023
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší uzavření smluv opravňujících investora provést stavbu na pozemcích, které nejsou v jeho vlastnictví. Jedná se o smlouvy zakládající právo provést stavbu, smlouvy nájemní a smlouvu o výpůjčce na části pozemků zahrnutých do trvalého a dočasného záboru stavby II/150 Perknov - most ev. č. 150-023 v k. ú. Perknov.
Kraj Vysočina bude investorem stavby II/150 Perknov - most ev. č. 150-023 . V rámci stavby dojde k demolici stávajícího mostního objektu a vybudování nového.
Z projektové dokumentace zpracované společností DIPONT s. r. o., se sídlem Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, vyplývá potřeba uzavření smluv zakládající právo provést stavbu a smluv nájemních na části pozemků ve vlastnictví fyzických osob dle materiálu
RK-21-2016-31, př. 1 a potřeba uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce s městem Havlíčkův Brod, dle materiálu RK-21-2016-31, př. 2.
Všechny pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na příslušných listech vlastnictví pro katastrální území Perknov.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít s vlastníky (fyzickými osobami) stavbou dotčených pozemků, potřebných jako trvalý a dočasný zábor, smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu nájemní v rozsahu dle materiálu RK-21-2016-31, př. 1 a s městem Havlíčkův Brod uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-21-2016-31, př. 2. Za zábor pozemků bude fyzickým osobám poskytnuto dohodnuté nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok na dobu 9 měsíců od předání stavby.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
Návrh usnesení předpokládá uzavřít smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní a dále smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžadována.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a nájemce a vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy na straně vlastníků a pronajímatelů smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu nájemní na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-21-2016-31, př. 1, za cenu stanovenou dohodou ve výši 10 Kč/m2/rok a to na dobu devíti měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby II/150 Perknov - most ev. č. 150-023 ;
* uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a vypůjčitele a městem Havlíčkův Brod, se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod, IČ 002 67 449 na straně vlastníka a půjčitele smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-21-2016-31, př. 2, a to na dobu devíti měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby II/150 Perknov - most ev. č. 150-023 .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz