Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-29

RK-21-2016-29.doc  RK-21-2016-29pr01.doc  RK-21-2016-29pr02.pdf
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-21-2016-29
NázevSmlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s uzavřením smlouvy ze strany příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.
Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0588/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina , dále jen Zásady . Příspěvkové organizace Kraje Vysočina jsou dle čl. 2, bodu 2 Zásad oprávněny s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najímat majetek od jiných subjektů k zajištění účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 1 rok. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná Krajem Vysočina:
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
- dodatek č. 2 nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor dle materiálu RK-21-2016-29, př. 1 na pronájem prostoru o celkové výměře 38,59 m2 ve II. nadzemním podlaží budovy domova mládeže č. p. 1464 Friedova ul. v Pelhřimově, dodatkem nájemní smlouvy se mění doba nájmu na dobu neurčitou. Nájemce fy Jitka Čekalová, IČO 65037294, za účelem provozování investičního a hypotečního poradenství. Nájemné navrženo ve výši 24 264 Kč/rok, tj. 1 223 Kč/rok/m2, plus služby spojené s užíváním prostor, s možností úpravy o roční míru inflace dle ČSÚ. Nájemce nebytové prostory již užívá na základě nájemní smlouvy včetně dodatku č. 1, které jsou obsahem materiálu RK-21-2016-29, př. 2, uzavřené na dobu určitou do 30. 6. 2016.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením dodatku nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-21-2016-29 př. 1.
StanoviskaOŠMS nemá námitek k uzavření dodatku nájemní smlouvy dle materiálu RK-21-2016-29 př. 1. Uvedené nebytové prostory nejsou využívány pro ubytování žáků a nijak neomezí potřebnou ubytovací kapacitu domova mládeže.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-21-2016-29, př. 1.
Odpovědnost ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, odbor majetkový
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz