Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-01-2016-24

RK-01-2016-24.doc  RK-01-2016-24pr01.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-01-2016-24
NázevSmlouva o umístění telekomunikačního zařízení pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Štanclová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuZdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, (dále také ZZS ) žádá o souhlas s uzavřením Smlouvy o umístění telekomunikačních zařízení ITS NGN. Předmětem smlouvy je bezúplatné umístění telekomunikačních zařízení projektu Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS ( ITS NGN ), registrační číslo CZ.1.06/1.1.00/07.06414ITS NGN. Umístěné zařízení u ZZS umožní přístup do přenosové sítě Ministerstva vnitra za účelem zajištění komunikace mezi operačními středisky základních složek Integrovaného záchranného systému ( IZS ) a přístupu k Národnímu informačnímu systému IZS.
S ohledem na skutečnost, že pro ZZS je shora popsaná komunikace nezbytná pro její činnost jako jedné ze složek IZS, požádala o souhlas s uzavřením smlouvy. Bližší podmínky smlouvy jsou uvedeny v materiálu RK-01-2016-24, př. 1.
ZZS je podle čl. 2 odst. 2 písm. c) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna uzavírat nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce na svěřený majetek na dobu delší než 1 rok za předpokladu, že nebude narušen chod organizace nebo znemožněno užívání majetku k hlavnímu účelu, ke kterému je organizace zřízena, s předchozím souhlasem zřizovatele.
Návrh řešení ZZS má zájem na umístění telekomunikačního zařízení v souladu s jejím zákonným postavením (součást IZS). Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením Smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení dle materiálu RK-01-2016-24, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2016-24, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 15. 1. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz