Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-01-2016-13

RK-01-2016-13.doc  RK-01-2016-13pr01.doc  RK-01-2016-13pr02.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-01-2016-13
NázevNávrh na poskytnutí daru
Zpracoval J. Svatošová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina v rámci své snahy o podporu občanské sounáležitosti rozvíjí různé aktivity zaměřené na zdůraznění a oslavu důležitých mezníků v životě komunit, ale rovněž jednotlivých občanů Kraje Vysočina.
Začátkem ledna 2016 se na území Kraje Vysočina narodil první občánek Kraje Vysočina žijící v České republice. Tato událost rozhodně patří do výše uvedených aktivit.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje poskytnout prvnímu občánkovi Kraje Vysočina narozenému v roce 2016 věcný a finanční dar ve struktuře a výši dle materiálu
RK-01-2016-13, př. 1. Prvním občánkem Kraje Vysočina roku 2016 se rozumí první dítě narozené nejdříve 1. ledna 2016, na území Kraje Vysočina, s trvalým bydlištěm hlášeným v našem kraji. Návštěva a gratulace prvnímu občánkovi kraje roku patří již mezi tradiční novoroční aktivity hejtmana Kraje Vysočina. Poskytnutí daru proběhne na základě darovací smlouvy (RK-01-2016-13, př. 2).
Dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje rozhoduje o poskytnutí daru v částce nižší než 100 000 Kč.
StanoviskaOdbor informatiky:
Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID O01540.

Odbor ekonomický: Nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu RK-01-2016-13, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 28. 2. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz