Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-01-2016-10

RK-01-2016-10.doc  RK-01-2016-10pr01.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-01-2016-10
NázevDohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty při realizaci akce III/34416 Podmoklany - most ev. č. 34416-2
Zpracoval I. Šedová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuV rámci realizace stavby III/34416 Podmoklany - most ev. č. 34416-2 došlo ze strany společnosti MIROS MAJETKOVÁ a. s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště ( dále jen Společnost ) k prodlení se zprovozněním mostu v rámci předčasného užívání v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo ze dne 20. 4. 2015, Dodatku č. 1 ze dne 20. 7. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 12. 10. 2015 a nedodržení termínu odstranění jednoho z nedodělků vady stanovené v zápise o předání a převzetí dokončené stavby.
Na základě uvedených skutečností Kraj Vysočina nárokuje u společnosti smluvní pokutu v celkové výši 26 022,04 Kč, splatnou dne 9. 1 2016.
Rovněž společnost má ke dni 8. 1. 2016 vůči kraji pohledávku ve výši 26 022,04 Kč, která představuje právo na úhradu společností realizovaných stavebních prací pro kraj.
Smluvní strany řeší uvedenou situaci dohodou o vzájemném započtení pohledávek. Návrh dohody byl vzájemně odsouhlasen.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností MIROS MAJETKOVÁ a. s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČO 275 23 934, dle materiálu RK-01-2016-10, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností MIROS MAJETKOVÁ a. s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČO 275 23 934, dle materiálu RK-01-2016-10, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 15. 2. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz