Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-01-2016-06

RK-01-2016-06.doc  RK-01-2016-06pr01.xls
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-01-2016-06
NázevSmlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Zpracoval A. Aubusová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší možnost realizovat cizím investorem stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Na Kraj Vysočina se obrátil investor se žádostí o souhlas se stavbou na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina. S ohledem na ustanovení § 110 zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon, musí stavebník prokázat vlastnické právo k pozemku, určenému k zastavění nebo právo založené smlouvou provést stavbu. Dle současné praxe je tato Smlouva zakládající právo provést stavbu, ve které vlastník pozemku vysloví souhlas s dotčením pozemku v jeho vlastnictví zamýšlenou stavbou.
Přehled žádosti, investora a pozemku je uveden v materiálu RK-01-2016-06, př. 1.
Návrh řešení Odbor majetkový doporučuje radě kraje, po konzultaci s příslušnými správci majetku, vyslovit souhlas s požadovanou stavbou.
Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbou na pozemku dle materiálu
RK-01-2016-06, př. 1 a rozhodnout uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle uvedeného materiálu a zveřejnit záměr darování části pozemku zastavěné chodníkem dle materiálu RK-01-2016-06, př. 1. Smlouva není předkládána jako příloha tohoto materiálu, neboť se jedná o standardní smlouvu.
StanoviskaKe stavbě bylo vydáno stanovisko majetkového správce obsahující závazné podmínky pro provedení stavby.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-01-2016-06, př. 1;
rozhoduje
* uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-01-2016-06, př. 1;
* zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-01-2016-06, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 4. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz