Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-01-2016-05

RK-01-2016-05.doc  RK-01-2016-05pr01.pdf
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-01-2016-05
NázevUzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce v rámci přípravy stavby II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce nezbytné pro vydání stavebního povolení pro stavbu II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020 na pozemcích zahrnutých do trvalého a dočasného záboru předmětné stavby.
Kraj Vysočina zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství je investorem akce II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020 . Vlastní akce spočívá ve výměně nosné konstrukce u mostu přes koryto vodoteč a zesílení konstrukce kamenné klenby u inundačního mostu včetně nezbytných úprav spodní stavby. Délka mostu resp. přemostění zůstává v původním rozsahu. Součástí stavby je i úprava směrového a výškového vedení komunikace včetně navazujících úseků na stávající komunikace. Předpokládaný termín zahájení stavby je duben 2016 a plánovaná doba rekonstrukce je 8 měsíců.
Pozemky nezbytné k provedení této akce jsou ve vlastnictví více subjektů.
Dle záborového elaborátu je jedním z dotčených vlastníků pozemků potřebných pro účel trvalého a dočasného záboru Městys Jimramov, se sídlem nám. Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov.
S městysem Jimramov bude, pro potřeby stavebního řízení, nezbytné uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce částí pozemků par. č. 1199/2, par. č. 1200/2, par. č. 1246/7 a par. č. 1247/2 a pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1199/1 a par. č. 1200/1 v k. ú. a obci Jimramov. Zveřejnění záměru výpůjčky na úřední desce městyse Jimramov proběhlo ve dnech 24. 11. až 9. 12. 2015. Rada městyse Jimramov na svém zasedání konaném dne 9. 12. 2015 projednala a schválila uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na výše uvedené pozemky.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Popisovanou akcí dojde k opravě mostů ev. č. 357-019 a č. 357-020 v úseku silnice II/357, položení nového živičného povrchu silnice a k úpravě směrového a výškového vedení komunikace.
Po dokončení akce dojde k zaměření skutečného průběhu stavby geometrickým plánem a následně k majetkoprávnímu vypořádání pozemků zastavěných touto akcí.
Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městysem Jimramov na straně vlastníka a půjčitele a Krajem Vysočina na straně stavebníka a vypůjčitele smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na části pozemků par. č. 1199/2, par. č. 1200/2, par. č. 1246/7 a par. č. 1247/2 a pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1199/1 a par. č. 1200/1 v k. ú. a obci Jimramov pro akci II/357 Jimramov - most
ev. č. 357-020 .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 29. 2. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz