Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-01-2016-03

RK-01-2016-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-01-2016-03
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice , změna usnesení 0488/06/2010/ZK ve znění usnesení 0559/07/2011/ZK
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu budoucího vlastníka pozemků a o změnu ceny prodávaných pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice .
Usnesením 0488/06/2010/ZK ve znění usnesení 0559/07/2011/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo mimo jiné převést pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví nabyvatelů v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-06-2010-41, př. 2. Jedná se o pozemky, které nebyly zastavěny stavbou II/405 Brtnice - Zašovice nebo se jedná o pozemky v úsecích změny původní trasy silnice. Převážná část těchto pozemků byla bezúplatně převedena do vlastnictví obcí a Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice (zřizovatel samostatné právnické osoby Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání a vlastník areálu Chaloupky). Část pozemků má být převedena podle výše citovaného usnesení do vlastnictví Zemědělského družstva Brtnice za cenu stanovenou dohodou a to ve výši 3 Kč/m2.
V současné době se Zemědělské družstvo Brtnice transformovalo na společnost AGRA Brtnice, a.s. Také obvyklá cena převáděných pozemků je v současné době vyšší než v roce 2010. Vzhledem k těmto skutečnostem je třeba změnit výše uvedené usnesení.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 488/06/2010/ZK ve znění usnesení 0559/07/2011/ZK tak, že se v materiálu
ZK-06-2010-41, př. 2 v položce 2 nahradí nabyvatel pozemků Zemědělské družstvo Brtnice společností AGRA Brtnice, a.s. a kupní cena převáděných pozemků uvedených v materiálu ZK-06-2010-41, př. 2 u položky č. 2 bude zvýšena na 8 Kč/m2.
Tato cena dle provedených průzkumů odpovídá ceně obvyklé v dané lokalitě s přihlédnutím k malým výměrám a umístěním jednotlivých pozemků.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení 488/06/2010/ZK ve znění usnesení 0559/07/2011/ZK tak, že v materiálu ZK-06-2010-41, př. 2 se v položce 2 nahrazuje nabyvatel pozemků ZD Brtnice nabyvatelem AGRA Brtnice, a.s., Brtnice, Horní Město 460, okres Jihlava, 588 32, IČO: 479 04 968 a kupní cena těchto převáděných pozemků se zvyšuje z 3 Kč/m2na 8 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2. 2. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz