Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-17

RK-33-2015-17.doc  RK-33-2015-17pr01.doc  RK-33-2015-17pr02.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-33-2015-17
NázevVeřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na akci Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny .
Uvedená akce spočívá v kompletní rekonstrukci interiéru pavilonu interny Nemocnice Jihlava včetně všech vnitřních instalací.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena s přihlédnutím k finančnímu rozpočtu vypracovanému projektantem akce ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO 47916621 a činí částku 298 mil. Kč bez DPH. Vzhledem k finančnímu limitu stanovenému v § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen ZVZ), se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku a současně ve smyslu § 16a ZVZ o významnou veřejnou zakázku. Podmínky pro zahájení zadávacího řízení, a to zveřejnění předběžného oznámení a schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem kraje, byly splněny.
Přípravou zadávací dokumentace a administrací výběrového řízení byla pověřena na základě příkazní smlouvy ze dne 10. 3. 2015 obchodní společnost RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno.
Pro výběr zhotovitele akce bylo použito otevřené řízení dle § 27 ZVZ. Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek zveřejněným dne 23. 4. 2015 pod ev. č. 505704. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla stanovena nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 9. 9. 2015 v 10,00 hod. V této lhůtě zadavatel přijal celkem 13 řádných nabídek. Doručené nabídky byly předány komisi pro otevírání obálek, která nabídky ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek otevřela a provedla kontrolu splnění požadavků dle § 71 odst. 7 ZVZ. Všechny nabídky splnily požadavky zákona.
Jednání hodnotící komise proběhlo dne 26. 10. 2015. Hodnotící komise byla seznámena s výsledky posouzení kvalifikace uchazečů se závěrem, že jeden uchazeč neprokázal stanoveným způsobem kvalifikaci, a proto byla jeho nabídka vyřazena. Následná kontrola nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek a zákonných požadavků na obsah a zpracování nabídky zjistila, že čtyři posuzované nabídky nesplňují vymezené zadávací podmínky na zpracování návrhu zabezpečení dodávek a kvality, a proto i tyto nabídky byly vyřazeny. Poté bylo provedeno vyhodnocení nabídek.
Z jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou obsahem materiálu RK-33-2015-17, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla vypracována Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, která je obsahem materiálu
RK-33-2015-17, př. 2.
Návrh řešení Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka sdružených uchazečů PSJ, a.s., Jiráskova 32, 586 01 Jihlava, IČO 25337220 a Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, 589 01 Třešť, IČO 46978194 s nabídkovou cenou 307 662 456 Kč bez DPH.
Pořadí nabídek tak, jak bylo sestaveno hodnotící komisí podle hodnotícího kritéria, je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (RK-33-2015-17, př. 2)
Návrh usnesení předpokládá schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaRada Kraje Vysočina na svém jednání dne 20. 1. a 27. 1. 2015 usnesením 0098/03/2015/RK doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit odůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny .

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 27. 1. 2015 usnesením 0033/01/2015/ZK schválilo odůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny .

Rada kraje rozhodla usnesením 0733/13/2015/RK ze dne 21. 4. 2015 o zahájení zadávacího řízení.

Stanovisko OZ: odbor zdravotnictví nemá k předkládanému materiálu připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny dle materiálu RK-33-2015-17, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PSJ, a. s., Jiráskova 32, 586 01 Jihlava, IČO 25337220 a Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, 589 01 Třešť, IČO 46978194 jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny ;
ukládá
odboru majetkovému zajistit prostřednictvím administrátora oznámení výsledku zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku v souladu s § 81 odst. 3 ZVZ a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz