Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-15

RK-33-2015-15.doc  RK-33-2015-15pr01.pdf
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-33-2015-15
NázevMajetkoprávní vypořádání po stavbě III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina byl investorem stavby - akce III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23 . Jednalo se o přestavbu stávající stykové křižovatky na křižovatku okružní. Stavba byla dokončena, zkolaudována a geometricky zaměřena s tím, že došlo k oddělení pozemků zastavěných tělesem silnice od ostatních ploch. Majetkovému odboru byl předložen geometrický plán č. 1661-247/2014 pro změnu hranice a rozdělení pozemků v k. ú. Náměšť nad Oslavou, který vypracoval CZK s.r.o., Škromachova 31, Brno. Tento geometrický plán byl se souhlasem vlastníků dotčených pozemků zapsán do katastru nemovitostí.
Nyní je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/3906.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků v souladu s výše citovaným geometrickým plánem s tím, že pozemky nacházející se mimo těleso silnice par. č. 1118/6 a par. č. 1118/7 v k. ú. Náměšť nad Oslavou budou bezúplatně převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou. Dále pozemky par. č. 1118/8 a par. č. 1118/9 v k. ú. Náměšť nad Oslavou zastavěné silnicí I/23 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic. Dále odbor majetkový navrhuje zahájit jednání a pozemek par. č. 1221/8 Náměšť nad Oslavou, který je zastavěn silnicí III/3906 získat bezúplatným převodem z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
Poté budou vypracovány dodatky ke zřizovací listině KSÚSV.
StanoviskaUsnesením 0639/12/2014/RK rada kraje rozhodla:
* uzavřít nepojmenovanou smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23 mezi Krajem Vysočina na straně investora a městem Náměšť nad Oslavou na straně vlastníka pozemků v rozsahu dle materiálu RK-12-2014-10, př. 2;
* uzavřít nepojmenovanou smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23 mezi Krajem Vysočina na straně investora a ČR - Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6 na straně vlastníka pozemků v rozsahu dle materiálu RK-12-2014-10, př. 3;
* uzavřít nepojmenovanou smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23 mezi Krajem Vysočina na straně investora a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ: 145 05, na straně vlastníka pozemků v rozsahu dle materiálu RK-12-2014-10, př. 4;
* uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na straně vlastníka pozemku par. č. 1142/11 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 81 m2 v k. ú. Náměšť nad Oslavou Smlouvu o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku ČR-ÚZSVM na tomto pozemku.

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků par. č. 1118/6, par. č. 1118/7, par. č. 1118/8 a par. č. 1118/9 v k. ú. Náměšť nad Oslavou;
* zahájit jednání o bezúplatném převodu pozemku par. č. 1221/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2 v k. ú. Náměšť nad Oslavou z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem par. č. 1118/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 441 m2 a par. č. 1118/7- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 291 m2 v k. ú. Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou;
* převést darem par. č. 1118/8 - ostatní plocha, zeleň o výměře 30 m2 a par. č. 1118/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 118 m2v k. ú. Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ: 145 05.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz