Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-29

RK-33-2015-29.doc  RK-33-2015-29pr01.pdf  RK-33-2015-29pr02.pdf
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-33-2015-29
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015
Zpracoval V. Krutišová, J. Kafková, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci rozvojového programu a jejich zprostředkování právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi a krajem.
MŠMT vyhlásilo rozvojový program Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015. Cílem rozvojového programu je zvýšení rozpočtových zdrojů v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, účinnou od 1. 11. 2015. Finanční prostředky tohoto rozvojového programu jsou účelově určeny pouze na platy a související zákonné odvody pro zaměstnance právnických osob, kteří jsou odměňováni podle § 109 odst. 3 zákoníku práce.
Dotaci pro jednotlivé kraje stanovilo MŠMT ve výši 3,108 % z 1/6 závazného ukazatele prostředky na platy v rámci rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2015. K výsledné částce byly vypočítány související zákonné odvody.
Rozhodnutím č. 35714-10/2015 byla tedy přidělena Kraji Vysočina neinvestiční dotace na realizaci tohoto rozvojového programu v celkové výši 19 809 308 Kč, v tom prostředky na platy 14 673 561 Kč a na zákonné odvody včetně FKSP 5 135 747 Kč.
Obdobným způsobem pak OŠMS stanovil objem prostředků jednotlivým školám a školským zařízením. Při rozpisu vycházel z 1/6 aktuálního závazného ukazatele prostředků na platy (úprava rozpočtu k 25. 9. 2015), která byla navýšena o cca 3,124 %. Následně byly dopočítány související zákonné odvody včetně FKSP.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.
OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 v celkové výši 19 809 308 Kč;
* schválit změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz právnickým osobám, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 dle materiálu RK-33-2015-29, př. 1;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-33-2015-29, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-33-2015-29, př. 2.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 19 809 308 Kč - na rozvojový program Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 (ÚZ 33061).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 v celkové výši 19 809 308 Kč dle materiálu RK-33-2015-29;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 dle materiálu RK-33-2015-29, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu
RK-33-2015-29, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-33-2015-29, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín prosinec 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz