Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-24

RK-33-2015-24.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-33-2015-24
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval M. Brűcknerová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany poskytovatele, tj. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT), za účelem zajištění průběžného financování projektu Technické pomoci (dále jen TP ), který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ).
Usnesením č. 1444/28/2012/RK ( Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na Kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-28-2012-75, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/26/2012, materiálu RK-28-2012-75, př. 2 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/28/2012, materiálu RK-28-2012-75, př. 3 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/27/2012 a prohlašuje skutečnosti uvedené v příloze č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/26/2012 dle materiálu
RK-28-2012-75, př. 1, skutečnosti uvedené v příloze č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/28/2012 dle materiálu RK-28-2012-75, př. 2, skutečnosti uvedené v příloze č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/27/2012 dle materiálu RK-28-2012-75, př. 3 ) schválila Rada Kraje Vysočina Rozhodnutí o poskytnutí dotací na projekty Technické pomoci OP VK, které vydalo MŠMT.
V rámci projektu Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II vznikají výdaje související s inzercí, pořízením propagačních materiálů a zhodnocením výstupů a výsledků globálních grantů.
Způsobilé výdaje projektu TP OP VK jsou hrazeny ve 100 % výši z prostředků poskytovatele dotace, tj. MŠMT, v poměru 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu.
V souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace byla k výše jmenovanému projektu odeslána poskytovateli dotace monitorovací zpráva včetně žádosti o platbu za 6. monitorovací období projektu od 30. 1. 2015 - 29. 7. 2015.
Dne 21. 10. 2015 byla Kraji Vysočina převedena na zvláštní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 38 250,96 Kč.
Dotace přijatá na zvláštní účet vedený u České národní banky byla převedena na zvláštní účet projektu Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II . Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II .
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ve výši 38 250,96 Kč.
StanoviskaUsnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Odbor ekonomický rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace ze strany MŠMT na financování projektu Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II ve výši 38 250,96 Kč.

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele ve výši 38 250,96 Kč.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz