Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-06

RK-33-2015-06.doc  RK-33-2015-06pr01.doc  RK-33-2015-06pr02.doc  RK-33-2015-06pr03.doc  RK-33-2015-06pr04.xls  RK-33-2015-06pr05.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-33-2015-06
NázevRozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Šalandová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina dne 16. 2. 2010 usnesením č. 0241/06/2010/RK vzala na vědomí návrh na stabilizaci zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina prostřednictvím stáží, stipendií a náborových příspěvků. Součástí podmínek stabilizace personálu je možnost poskytnutí náborového příspěvku novému zaměstnanci, a to za předpokladu předchozího uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku s budoucím zaměstnancem.
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (dále jen Nemocnice Jihlava), požádala o úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku nelékařskému pracovníkovi - radiologická asistentka, paní Bc. Dominice Kuderové, na oddělení radiologie a zobrazovacích metod. Nemocnice Jihlava ve svých zdůvodněních k žádosti uvedla, že radiologický asistent v České republice patří plošně mezi nedostatkové obory. Přijetím Bc. Dominiky Kuderové do trvalého pracovního poměru, chce tak nemocnice stabilizovat personál radiologického oddělení Nemocnice Jihlava. Bližší informace jsou uvedeny v materiálu RK-33-2015-06, př.1. Přehled celkem vyplacených stipendií a náborových příspěvků je uveden v materiálu RK-33-2015-06, př.4.
Nemocnice Jihlava uzavřela s radiologickou asistentkou smlouvu o náborovém příspěvku v celkové výši 30 tis. Kč. Ve smlouvě o poskytnutí náborového příspěvku jsou obsaženy podmínky dle vzorové smlouvy, kterou vzala rada kraje na vědomí výše uvedeným usnesením. Nemocnice Jihlava náborový příspěvek radiologické asistentce vyplatila. Pracovní smlouva a Smlouva o poskytnutí náborového příspěvku jsou uvedeny v materiálech RK-33-2015-06, př. 2 a RK-33-2015-06, př. 3.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví posoudil žádost Nemocnice Jihlava se zřetelem k aktuálnímu personálnímu obsazení na uvedeném oddělení a doporučuje schválení úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku dle usnesení č. 0241/06/2010/RK. Obě podmínky pro úhradu nákladů spojených s výplatou náborového příspěvku, uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku a uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou, byly splněny. Na základě výše uvedených skutečností odbor zdravotnictví vyplacení náborového příspěvku doporučuje.
StanoviskaOdbor informatiky souhlasí s navrženým postupem. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01194-22 (materiál RK-33-2015-06, př. 5).

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 činí 15 126,38 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-33-2015-06, př. 1, RK-33-2015-06, př. 2, RK-33-2015-06, př. 3;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 30 000 Kč;
* navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz