Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-05

RK-33-2015-05.doc  RK-33-2015-05pr01.xls  RK-33-2015-05pr02.pdf
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-33-2015-05
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
Zpracoval M. Kazdová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo zdravotnictví (dále jen MZ ) vydalo podle ustanovení § 60a odst. 11 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolaní a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky.
Dotace je určena pro krajem zřizované nemocnice, které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu Rezidenční místa . V rámci systému postupného uvolňování dotací zaslalo MZ v průběhu října 2015 na účet Kraje Vysočina finanční prostředky v celkové výši 1 488 524,50 Kč (ÚZ 35015 v částce 692 290,00 Kč (lékařské obory), ÚZ 35019 v částce 796 234,50 Kč (nelékařské obory)).
Přehled výše schválených dotací na náklady spojené se specializačním vzděláváním rezidenta pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina v roce 2015 je uveden v materiálu
RK-33-2015-05, př. 1.
Návrh řešení Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2015, včetně změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina ve výši dotace poukázané MZ na účet kraje dle materiálu RK-33-2015-05, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 1 488 524,50 Kč určené pro nemocnice zřizované krajem na rezidenční místa - lékařské obory (ÚZ 35015) a nelékařské obory (ÚZ 35019).

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01194-20 (materiál RK-33-2015-05, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou MZ v rámci dotačního programu Rezidenční místa v celkové výši 1 488 524,50 Kč (ÚZ 35015 ve výši 692 290 Kč, ÚZ 35019 ve výši 796 234,50 Kč);
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
­ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 643 737,00 Kč,
­ Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 136 800,00 Kč,
­ Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 281 400,00 Kč,
­ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 198 605, 50 Kč,
­ Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 227 982,00 Kč
určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 20. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz