Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2015-04

RK-33-2015-04.doc  RK-33-2015-04pr01.pdf  RK-33-2015-04pr02.pdf  RK-33-2015-04pr03.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-33-2015-04
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci akce Nemocnice Pelhřimov, p. o. - terapeutický ortovoltážní ozařovací systém pro radioterapii
Zpracoval M. Kazdová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo zdravotnictví (dále jen MZ ) vydalo dne 26. 2. 2015 registraci akce Nemocnice Pelhřimov, p. o. - terapeutický ortovoltážní ozařovací systém pro radioterapii (dále jen akce ). Nositelem akce je Kraj Vysočina, který na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci za účelem realizace akce ze dne 3. 3. 2015 uvedené v materiálu RK-33-2015-04, př. 1 přenesl veškeré povinnosti spojené s realizací akce na ředitele Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, (dále jen Nemocnice ). Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-33-2015-04, př. 2 vydalo MZ 13. 7. 2015. Celkové náklady akce činí 8 497 346,00 Kč, přičemž vlastní zdroje Nemocnice jsou plánovány ve výši 1 800 000,00 Kč.
Realizace akce má být ukončena do 31. 12. 2015 a předložení dokumentace k jejímu závěrečnému vyhodnocení je plánováno do 30. 6. 2016.
Dne 22. 10. 2015 byly na účet kraje u České národní banky připsány finanční prostředky určené na realizaci akce ve výši 6 697 346,00 Kč.
Návrh řešení Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2015, včetně změny závazného ukazatele Investiční příspěvek u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ve výši investiční účelově určené dotace poukázané MZ na účet kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví ve výši 6 697 346 Kč určené pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci akce Nemocnice Pelhřimov, p. o. - terapeutický ortovoltážní ozařovací systém pro radioterapii (ÚZ 35672).

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01194-21 (materiál RK-33-2015-04, př. 3).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položka 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) o účelovou dotaci od Ministerstva zdravotnictví ve výši 6 697 346,00 Kč (ÚZ 35672) určenou na úhradu nákladů spojených s realizací akce Nemocnice Pelhřimov, p. o. - terapeutický ortovoltážní ozařovací systém pro radioterapii ;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek na rok 2015 pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 6 697 346,00 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací akce Nemocnice Pelhřimov, p. o. - terapeutický ortovoltážní ozařovací systém pro radioterapii .
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz