Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-71

RK-32-2015-71.doc  RK-32-2015-71pr01.doc  RK-32-2015-71pr02.doc  RK-32-2015-71pr03.doc
Číslo materiálu71
Číslo jednacíRK-32-2015-71
NázevProjektová kancelář Kraje Vysočina
Zpracoval V. Kotrbová, D. Buřičová, K. Kotrba
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením 0379/05/2015/ZK vzalo na vědomí informace o jednáních vedoucích k návrhu na zřízení právnické osoby; uložilo hejtmanovi kraje dle možností vyjednat podmínky spolupráce s Jihomoravským krajem s využitím návrhu Smlouvy o koordinaci postupu krajů při řízení evropských a národních projektů a schválilo záměr vzniku nové právnické osoby.
Na základě tohoto usnesení Odbor analýz a podpory řízení (dále jen OAPŘ ) ve spolupráci s Oddělením právním a krajského živnostenského úřadu (dále jen OddPKŽÚ ) Krajského úřadu Kraje Vysočina provedl analýzu možného řešení zřízení nové organizace, která je uvedena v materiálu RK-32-2015-71, př. 3 a zároveň zahájil práce na tvorbě zřizovací listiny a dalších aktů nutných pro zřízení příspěvkové organizace.
Návrh řešení Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje:
1) doporučit zastupitelstvu kraje
- zřídit příspěvkovou organizaci Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace ,
- schválit zřizovací listinu organizace Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace dle materiálu RK-32-2015-71, př. 1,
2) rozhodnout
uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní sjednanou ve prospěch třetí osoby dle materiálu RK-32-2015-71, př. 2

OAPŘ doporučuje k realizaci variantu 2 uvedenou v materiálu RK-32-2015-71, př. 3. V případě, že by bylo projednání odsunuto na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina v prosinci 2015, není možné garantovat vznik organizace k 1. 1. 2016 (zápis na rejstříkovém soudu).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* zřídit příspěvkovou organizaci Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace ;
* schválit zřizovací listinu organizace Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace dle materiálu RK-32-2015-71, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní sjednanou ve prospěch třetí osoby dle materiálu RK-32-2015-71, př. 2.
Odpovědnost OAPŘ
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz